Udvidelse af Nature Energy Bånlev

Nature Energy Bånlev har via Aarhus Kommune søgt om vvm-tilladelse til udvidelse af eksisterende biogasanlæg. J.nr. 2021 - 38192

Nature Energy Bånlev har d. 24.11.2021 ansøgt Miljøstyrelsen om udvidelse af det eksisterende biogasanlæg. 

Aarhus Kommune har i februar 2021 foretaget en offentlig høring, som en del af miljøvurderingsprocessen. Efterfølgende har Evida A/S dog vurderet, at der skal foretages en udvidelse af modtagestationen (”BMR-stationen”) og en dublering på dele af strækningen af tilslutningsledningen fra biogasanlægget til stationen. Evida A/S er et statsligt selskab og jf. miljø-vurderingsbekendtgørelsen2 § 3, stk. 1. placerer det myndighedskompetencen for miljøvurdering for det samlede projekt hos Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen vurderer at miljøvurderingsprocessen skal genopstartes med en ny høring, bl.a. fordi at der i ideoplægget fra Aarhus Kommune ikke er beskrevet udvidelsen af modtagestationen og dublering af tilslutningsled-ningen.

Miljøstyrelsen vurderer at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 punkt 10 ”Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (Som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag og dermed omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 15 stk. 1. Dubleringen af gasledningen er egentlig omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, men idet gasledningen er en del af det samlede projekt, medtages vurderingen af ledningen i miljøvurderingen af det samlede projekt.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Nature Energy Bånlev skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet samt finde relevant materiale.

Myndighedsroller

I 2020 igangsatte Aarhus Kommunes planafdeling ny planlægning og miljøvurdering (VVM) af Nature Energy Bånlev ved Spørring, med henblik på at imødekomme Nature Energys ønske om at udvide det eksisterende biogasanlæg. Under Nature Energys arbejde med at udvikle deres projekt for udvidelsen, har ejeren af gasdistributionsledningerne EVIDA tilkendegivet, at der er behov for at udvide de eksisterende gasledninger, for at kunne distribuere de øgede mængder biogas.

Det betyder, at det samlede projekt nu omfatter udvidelse af biogasanlægget samt dublering af det underjordiske gasdistributionsnet, som rækker ind i Favrskov Kommune. I følge Miljøvurderingsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, pkt. 1, varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver, når der indgår en statslig virksomhed (EVIDA). Det betyder, at Aarhus Kommune har overdraget miljøvurderingen af projektet til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen er derfor frem over myndighed på miljøvurderingen af Nature Energy Bånlev. Aarhus Kommune er fortsat myndighed på lokalplan, kommuneplantillæg, miljøgodkendelse og tilladelse til håndtering af overfladevand. Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune samarbejder om processen, så høringer og borgermøder foregår samtidig.

De allerede indsendte 53 høringssvar fra Aarhus Kommunes høring i februar 2021 er overdraget til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune udveksler relevant materiale og viden om projektet gennem processen.

Proces

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfasen (idéfase), hvor du kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde.

Status for sagen

Indkaldelse af idéer og forslag blev sendt i offentlig høring d. 13. 12. 2021