Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

HOFOR og Novafos har igangsat et projekt for etablering af en ny skybrudstunnel i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af projektet.

Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og Gladsaxe, Gentofte og Københavns Kommuner om etablering af en ny tunnel, som skal sikre bedre afledning af regnvand  samtidig med, at projektet skal være med til at forhindre, at kloakkerne løber over i situationer med kraftig regn. Skybrudstunnelen skal etableres med en gren fra Lygten over Ryparken og Svanemølle Kaserne ud i Svanemøllebugten og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne og derfra ud i Svanemøllebugten. Ved tunnelens start inde i landet forventes diameteren at være 2,2 m på den nordlige gren og 3,2 m på den sydlige gren. Ved udløbet forventes diameteren at være 4,7 m og tunnelen skal graves i en dybde på mellem 10 meter og 30 meter under jorden. Udover selve skybrudstunnelen består projektet også i etablering af en ny kloakledning ned langs den nord og vestlige del af Utterslev mose, som skal sikre, at overløb fra kloakken kan ledes til skybrudsledningen i stedet for til Utterslev mose.

For at kunne føre vand ned i tunnelen, når den er i drift, og for at kunne udføre selve tunnelkonstruktionen, er det nødvendigt med en antal skakte langs tunnelen. Etableringen af skaktene vil betyde, at der skal være et antal byggepladser under anlægsfasen, hvor skaktene skal etableres, og hvor der f.eks. kan oplagres materiel og modtages udboret materiale efterhånden som tunnelen laves. Du kan læse mere om baggrunden for projektet og det anlægsarbejde, som skal udføres under punktet Sagens dokumenter.

Information om den igangværende miljøvurdering af projektet vil løbende være tilgængeligt på denne side, hvor der også vil blive linket til høringsmateriale mv., når miljøvurderingen kommer i offentlig høring.

Miljøvurdering af projektet

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos skal aflevere til myndighederne, i dette tilfælde både Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Kystdirektoratet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets påvirkninger på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger. Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, skal myndighederne komme med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Nedenstående figur viser de forskellige trin i miljøvurderingsprocessen.

Supplerende idéhøringer og den videre proces

Der blev afholdt en idefase i februar 2019, hvor der blev indkaldt ideer og forslag til, hvad afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten skal indeholde. På baggrund af de indkomne bemærkninger fra den første idéfase og det videre arbejde med projektet, blev projektet ændret. Derfor blev der gennemført en supplerende idéhøring i februar 2020 med indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Både myndigheder og bygherrer har forholdt sig til høringssvarene, og du kan læse mere i dokumenterne Høringsnotat og Behandling af høringssvar nedenfor.

Da det endnu engang er besluttet at foretage ændringer af projektet, herunder et nyt udløbspunkt ved Fiskerihavnen, gennemføres endnu en supplerende idéhøring (se mere information nedenfor).

Når den supplerende høring er afsluttet, vil myndigheder og bygherrer igen forholde sig til høringssvarene, og på baggrund heraf vil myndighederne færdiggøre afgrænsningen af projektet. Bygherrer vil herefter kunne arbejde videre med selve miljøkonsekvensrapporten. 

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 11. februar 2021)

Der gennemføres en supplerende idéhøring i perioden fra den 11. februar til den 5. marts 2021

Du kan indsende høringssvar som e-mail til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk, eller almindeligt brev til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. 

Angiv venligst emnet: Supplerende idéhøring af Svanemøllen Skybrudstunnel, j.nr. 2021-594.

Sagens dokumenter  

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som offentliggøres i sagen:

Ansøgning (September 2018)

Idéfase (28. januar - 1. marts 2019)

Supplerende idéhøring (7. februar - 28. februar 2020)

Supplerende idéhøring (11. februar - 5. marts 2021)

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

Her linkes til de annoncer på Miljøstyrelsens hjemmeside, som offentliggøres i forbindelse med miljøvurderingen: