Ny opgraderet lagerfacilitet på Risø

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen af ny opgraderet lagerfacilitet på Risø ved Roskilde.

Med Folketingsbeslutning B90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, vedtaget den 15. maj 2018, er det besluttet, at Dansk Dekommissionering (DD) frem til 2073 skal modtage, håndtere og opbevare radioaktivt affald på Risø. Udover at håndtere affaldet fra de 60 års forskning på Risø og dekommissioneringen har DD Danmarks eneste modtagestation for radioaktivt affald, som alle landets brugere af radioaktive kilder er forpligtede til at benytte. Hospitaler, laboratorier, undervisningssektoren og industrien afleverer årligt ca. 6-8 m³ affald.

Miljøkonsekvensrapporten vil omfatter etablering af ny opgraderet lagerfacilitet (NOL), flytning af affaldet til NOL, modtagestationen for radioaktivt affald, måle- og analyselaboratorium, håndteringsfaciliteten, kontor- og omklædningsfaciliteter, udstillingsfacilitet og nedrivning af bygninger for at skabe plads til lagerfaciliteten samt nedrivning af øvrige bygninger mm, herunder nogle af lagerbygningerne og tailingsbassinerne. Malmbunker fjernes. Under malmbunkerne er der konstateret en jord- og grundvandsforurening. Denne forurening oprenses, når malmbunkerne er flyttet til NOL, og arealet kan herefter frigives som grønt område. (Restmaterialet fra Risøs forsøg med uranudvinding, kaldet tailing er opmagasineret i 2 bassiner, kaldet tailingsbassinerne). Endelig omfatter miljøkonsekvensrapporten dekommissionering af de bygninger og anlæg som dekommissioneres efter 2023.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Nuværende status i sagen:

Sagens dokumenter

  • 1. offentlighedsfase (idefase) 

Dokumenter: