Opstilling af 5 vindmøller ved Sønder Bork

Sdr. Bork Vindkraft ønsker at opstille 5 vindmøller på op til 180 meters højde ved Sønder Bork i Ringkøbing-Skjern Kommune og har anmodet om, at projektet miljøvurderes. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen.

Området, hvor de 5 vindmøller ønskes opstillet, ligger indenfor et eksisterende vindmølleområde, hvor der i dag står 19 stk. 0,6 MW produktionsmøller med en totalhøjde på 69 meter.

Sdr. Bork Vindkraft ønsker at udskifte de 19 eksisterende vindmøller med 5 nye 4,2 MW vindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter. Herudover skal der opstilles 2 stk. målemaster med en totalhøjde på op til 130 meter samt serviceveje og teknikbygninger.

Der er tale om testmøller, som opstilles i samarbejde med Vestas.

Idet vindmøllerne er over 150 meter høje, er Miljøstyrelsen myndighed på projektet.

Sdr. Bork Vindkraft har i ansøgningen anmodet om, at projektet miljøvurderes efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2. Det betyder, at myndigheden igangsætter en miljøvurdering og ikke først screener projektet for at se, om projektet er eller ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Som led i miljøvurderingen skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Rapporten skal beskrive, analysere og vurdere projektets indvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Det er Sdr. Bork Vindkraft, der, som bygherre, udarbejder miljøkonsekvensrapporten. Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og beskrivelser, som miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, fastsættes af Miljøstyrelsen i et afgrænsningsnotat.

På denne side kan du følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Status (Opdateret den 10. marts 2021)

Der er vedtaget ændringer til miljøvurderingsloven gældende fra den 22. februar 2021, hvilket blandt andet betyder, at det ikke længere er Miljøstyrelsen, der varetager miljøvurdering af vindmøller på over 150 meter, men den pågældende kommunen, hvori vindmøllerne opstilles. Der er ingen overgangsregler, hvorfor ændringen også er gældende for verserende sager. 

Ovenstående betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu er miljøvurderingsmyndighed i forbindelse med miljøvurdering af de 5 testmøller ved Sønder Bork.