Rød hestehov

Hvorfor uønsket

Når Rød Hestehov visner ned om efteråret, bliver jorden fritlagt. Når planten vokser langs vandløb, kan denne blotlægning af jorden skabe erosion langs vandløbene om vinteren. Dette skyldes at der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden. Rød Hestehov kan optræde meget dominerede hvor den vokser, og derved udkonkurrere hjemmehørende plantearter.

Status for bekæmpelse

Det er endnu få steder, at Rød Hestehov anses for at være alvorligt landskabsukrudt, men planten har spredt sig meget i Danmark i de seneste årtier. I de tidligere Storstrøms og Vestsjællands Amter har man bekæmpet Rød Hestehov ved slåning. Rød hestehov kan også bekæmpes ved græsning.

Vejledning til bekæmpelse af rød hestehov

Der er endnu ikke så mange steder, rød hestehov ( Petasites hybridus ) anses for at være en alvorlig invasiv art. I flere kommuner findes planten slet ikke eller er kun kendt fra få lokaliteter. Det kunne f.eks. være ved et gammelt fredet kloster, hvor arten er en del af dét klosterbillede, man forsøger at bevare.

 

Bekæmpelsesmetoder

Vær opmærksom på, at hvis arealet, hvor bekæmpelsen ønskes foretaget, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, kræver det forudgående tilladelse fra kommunen, at foretage bekæmpelse.

Slåning
Rød hestehov kan bekæmpes ved slåning. Man skal dog være ret omhyggelig for at opnå et godt resultat. Planten skal slås 3-4 gange i det tidlige forår, og denne behandling skal fortsætte i 3-4 år. Så er planterne næsten forsvundet. For at hindre deres genindvandring anbefales det at fortsætte slåningen.

Græsning
Hvis rød hestehov vokser på steder, der lader sig hegne, kan man nemt bekæmpe dem ved græsning. Hvor hestehov vokser langs med kreatur-græssede enge, ses de kun vokse uden for dyrenes rækkevidde.

Tildækning
Rød hestehov kan muligvis også bekæmpes ved tildækning med sort plast, der forhindrer planternes fotosyntese. Hvorvidt dette i praksis er en effektiv måde at bekæmpe rød hestehov på, er dog endnu ikke dokumenteret.

Problemer langs vandløb

Langs vandløb i bl.a. det tidligere Storstrøms Amt er rød hestehov et udbredt landskabsukrudt, som er svær at bekæmpe. Isolerede bestande kan bekæmpes, mens det er sværere med store bestande.
Hestehov ændrer på naturen langs vandløb og kan give problemer med nedfaldne brinker og jord i vandløbet, som skader vandløbets vilde dyr og planter. Når planten visner ned om efteråret, bliver jorden fritlagt, og der kan ske erosion langs vandløbene.


En metode til at bekæmpe rød hestehov er plante træer, som kan skygge arten ud. Træerne skal kunne tåle fugtig jordbund, f.eks. rød-el eller pil. Udplantning langs med vandløb kræver kommunens tilladelse. Træernes skygge kan svække planten, men det er ikke nok. Slåning, opgravning og lignende er også nødvendigt.

Supplerende materiale og links

Hvis du vil vide mere