Vandplaner 2009-2015

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode.

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Se vandplaner på MiljøGIS-kort

Vanddistrikt I - Jylland og Fyn

Vanddistrikt II - Sjælland

Vanddistrikt III - Bornholm

Vanddistrikt IV - Internationalt vanddistrikt

Underkendte vandplaner 2011

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011, men disse blev efterfølgende underkendt.

Ønsker du at få tilsendt de underkendte vandplaner samt sammenfattende redegørelse og høringsnotat, så kontakt havogvandmiljoe@mst.dk.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Se vandplanerne på et Danmarkskort i Miljøministeriets MiljøGIS

Konference 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner

Styrelsen var fredag 28. september 2012 vært ved en konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner.

På vandplanskonferencen blev den nyeste viden om blandt andet naturværdier i vandløb, stenrev, minivådområder og presset på fjordene fremlagt og diskuteret af en række eksperter.

Også kystvande, vandløb og virkemidler var på programmet, med det formål at drøfte den viden, vi allerede har i dag, og den viden, vi har brug for frem mod den næste generation af vandplaner, der skal være færdige i 2015.

Ønsker du at få tilsendt præsentationerne, så kontakt havogvandmiljoe@mst.dk.

Temadag 2012

Temadag om klimaforandringer og vandmiljø

Mandag d. 10. december 2012 var Naturstyrelsen vært for en temadag om klimaforandringer og vandmiljø, hvor repræsentanter fra 28 myndigheder og interesseorganisationer deltog.

Temadagen var bygget op om en række faglige oplæg, der behandlede klimaforandringernes effekter på forskellige vandmedier, og hvordan klimatilpasning kan indtænkes i næste ge nerations vandplaner. De faglige oplæg blev fulgt op af en workshop, hvor deltagerne fik lejlighed til at diskuterer effekter af klimaforandringerne samt hvorledes de eventuelt kan adresseres i vandplanerne.

Bidrag fra oplægsholdere og deltagere vil indgå i Naturstyrelsens videre arbejde med udarbejdelse af de kommende vandplaner.

Ønsker du at få tilsendt præsentationerne, så kontakt havogvandmiljoe@mst.dk.