Om vandplanlægning

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Målet med vandområdeplanerne er at opnå:

  • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.
  • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
  • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
  • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Interessentinddragelse i vandområdeplanerne

Miljøstyrelsen ønsker at inddrage interessenter i arbejdet med vandområdeplanerne for at sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i de nye generationer af planer.

Neden for finder du information om Den Faglige Referencegruppe, Blåt Fremdriftsforum og Vandløbsforum.