Fortegnelse over nedlukkede og forladte udvindingsaffaldsanlæg omfattet af artikel 20 i udvindingsaffaldsdirektivet

30-01-2015

I henhold til artikel 20 i direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (udvindingsaffaldsdirektivet) offentliggøres hermed en fortegnelse over lukkede og forladte affaldsanlæg, som defineret i direktivet, beliggende i Danmark, og som har alvorlige miljøskadevirkninger, eller som potentielt kan blive en alvorlig trussel mod menneskers sundhed og miljøet på kort eller mellemlang sigt:

Der findes på nuværende tidspunkt ingen lukkede og forladte affaldsanlæg, som defineret i direktivet.