Fortegnelse over nedlukkede og forladte udvindingsaffaldsanlæg omfattet af artikel 20 i udvindingsaffaldsdirektivet

30-01-2015

I henhold til artikel 20 i direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (udvindingsaffaldsdirektivet) offentliggøres hermed en fortegnelse over lukkede og forladte affaldsanlæg, som defineret i direktivet, beliggende i Danmark, og som har alvorlige miljøskadevirkninger, eller som potentielt kan blive en alvorlig trussel mod menneskers sundhed og miljøet på kort eller mellemlang sigt:

Der findes på nuværende tidspunkt ingen lukkede og forladte affaldsanlæg, som defineret i direktivet.

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.