Interessetilkendegivelser - auktion april 2011

21-01-2011

Indkaldelse af interessetilkendegivelse til brug for afholdelse af auktion over farvandsområder til råstofindvinding

Med henblik på at give adgang til eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk farvandsområde gennemfører Naturstyrelsen auktioner som beskrevet i bekendtgørelse nr. 1451 af 15. december 2009.

Med henblik på afholdelse af auktion den 13. april 2011 inviterer Naturstyrelsen hermed interesserede parter til at udpege de farvandsområder der på baggrund af forventede behov ønskes omfattet af auktionen.

På baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser vil Naturstyrelsen inddele farvandsområderne i auktionsområder af en størrelse på 25 km2 til 50 km2. I områder med stort ressourcepotentiale kan områderne være mindre. Eventuelle mindre områder vil fremgå af udbudsmaterialet.

Interessetilkendegivelserne om udlægning af indvindingsområder skal være indgivet på blanketten ”interessetilkendegivelse til brug for auktion april 2011” og skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 25. februar 2011 .

Interessetilkendegivelser, der indkommer efter denne dato, vil ikke indgå som grundlag for auktionen den 13. april 2011.

Naturstyrelsen offentliggør den 16. marts 2011 det udbudsmateriale, der vil sætte rammen for auktionen.

Al information vedrørende interessetilkendegivelsen og auktionen offentliggøres på styrelsens hjemmeside www.nst.dk , hvor også blanket til brug for afgivelse af interessetilkendegivelse og en foreløbig tidsplan for auktionen kan findes.

Deltagelse i interessetilkendegivelsen er ikke en forudsætning for deltagelse i auktionen. Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at styrelsen ikke er forpligtet til at afholde auktion i farvandsområder, der ikke er udpeget ved interessetilkendegivelsen. Naturstyrelsen kan annullere auktionen indtil tilbudsfristens udløb.

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.