Interessetilkendegivelser

12-08-2010

Indkaldelse af interessetilkendegivelse til brug for afholdelse af auktion i november 2010 over farvandsområder til råstofindvinding.

Indkaldelse af interessetilkendegivelse til brug for afholdelse af auktion i november 2010 over farvandsområder til råstofindvinding.

Med henblik på afholdelse af auktion den 10. november 2010 inviterer Naturstyrelsen hermed interesserede parter til at udpege de farvandsområder, der på baggrund af forventede behov ønskes omfattet af auktionen.

På baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser vil Naturstyrelsen inddele farvandsområderne i auktionsområder af en størrelse på 25 km 2 til 50 km 2 . I områder med stort ressourcepotentiale kan områderne være mindre. Eventuelle mindre områder vil fremgå af udbudsmaterialet.

Interessetilkendegivelserne om udlægning af indvindingsområder skal være indgivet på formularen ”Formular til brug for interessetilkendegivelse auktion november 2010” og skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 10. september 2010.

Interessetilkendegivelser, der indkommer efter denne dato, vil ikke indgå som grundlag for auktionen den 10. november 2010.

Naturstyrelsen offentliggør den 8. oktober 2010 det udbudsmateriale, der vil sætte rammen for auktionen.

Al information vedrørende interessetilkendegivelsen og auktionen offentliggøres på styrelsens hjemmeside, www.blst.dk , hvor også blanket til brug for afgivelse af interessetilkendegivelse og en foreløbig tidsplan for auktionen kan findes.

Deltagelse i interessetilkendegivelsen er ikke en forudsætning for deltagelse i auktionen. Naturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at styrelsen ikke er forpligtet til at afholde auktion i farvandsområder, der ikke er udpeget ved interessetilkendegivelsen. Naturstyrelsen kan annullere auktionen indtil tilbudsfristens udløb.

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.