Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i råstofbekendtgørelsen.


Auktion over råstofområde på havet onsdag den 27. november 2019

Miljøstyrelsen afholder den 27. november 2019 auktion over et område ved Tornby Strand.

Auktionen afholdes med henblik på at give eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer.

Miljøstyrelsen annoncerede den 28. august 2019 og med frist til den 25. september 2019 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding. Miljøstyrelsen modtog anmodning om afholdelse af auktion over et område ved Tornby Strand.

Udbudsmateriale til området ved Tornby Strand:

Udbudsnotat med beskrivelse af område og udbudsbetingelser

Bilag 1: Kort over området

Bilag 2: Formular til brug ved afgivelse af bud

Bilag 3: Undersøgelseskrav

 

Tidsplan for afholdelse af auktion:

30. oktober 2019           

Offentliggørelse af udbudsmateriale

15. november 2019       

Frist for spørgsmål*

27. november 2019  

Frist for afgivelse af bud

*Spørgsmål til udbudsmaterialet stilles ved at fremsende en mail til  med angivelse i emnefeltet af ”Spørgsmål til auktion – råstoffer på havet”.


 

Nedenfor fremgår krav til anmodninger om afholdelse af auktion og forpligtelser for den, der anmoder om afholdelse af auktion.

Afholdelse af auktion 

Miljøstyrelsen annoncerer to gange årligt efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område. Auktionerne afholdes efterfølgende i april eller maj og i oktober eller november. 
Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion. Et bud skal bestå af et budt vederlag pr. m3 og af den mængde råstoffer, der ønskes indvundet. Auktionsområdet tildeles den budgiver, der har det højeste bud på vederlaget pr. m3

Forpligtelser

I henhold til råstofbekendtgørelsens § 18, stk. 3, er den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligtet til at byde på auktionen og (forudsat at vedkommende vinder auktionen) gennemføre efterforskning af området. Hvis en anden vinder auktionen, er vedkommende forpligtet til at gennemføre efterforskning, jf. råstofbekendtgørelsens § 28, stk. 3.

Krav til anmodning om afholdelse af auktion

Anmodningen om afholdelse af auktion skal indeholde følgende (se også råstofbekendtgørelsens § 18, stk. 2):

  1. Navn og adresse på virksomheden
  2. CVR-nr. For evt. udenlandske virksomheder uden CVR-nr. skal oplyses SE-nummer.
  3. Definition af det område, der anmodes om auktion over. Området skal være indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områderne skal desuden leveres i et GIS format, der kan indlæses i MapInfo.
  4. Dokumentation for sikkerhedsstillelse.
    Reglerne om sikkerhedsstillelse fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 8.
    Se formular til brug for sikkerhedsstillelse, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 6. Sikkerhedsstillelser skal fremsendes til SKAT.  Fysisk sikkerhedsstillelse fremsendes til:

         SKAT, Administrations- og Servicestyrelsen
         Nykøbingvej 76
         4990 Sakskøbing
         MRK: Sikkerhed råstofindvinding

Sikkerhedsstillelsen for arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 3, fase 1 A og 1 B: 

  • 25.734 kr. per km2 efterforskningsareal, dog mindst 308.806 kr. 

Sikkerhedsstillelsen er for arealer, hvor der er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 3, fase I A og I B:

  • 10.293 kr. per km2 efterforskningsareal, dog mindst 102.933 kr.

Kravene til sikkerhedsstillelsens størrelse fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 8.

Områder, der ikke kan komme på auktion

Der er en række områder, der ikke kan komme på auktion. Disse er beskrevet i råstofbekendtgørelsens § 19. Det er f.eks. områder, som er reserveret til særlige råstofforsyningsbehov, områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, tidligere fællesområder m.v.

Er der tvivl om et område kan komme på auktion kan der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen.

Oplysning om områder på havet:

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Link til råstofdatabasen

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.