Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Miljøstyrelsen annoncerer to gange om året efter anmodninger om afholdelse af auktion. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i råstofbekendtgørelsen.

Auktion over råstofområder på havet maj 2023

Miljøstyrelsen har 8. marts 2023 annoceret efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding. Frist for indgivelse af anmodning om auktion er den 11. april 2023, kl. 12.00.

11. april 2023

kl. 12.00

Frist for indgivelse af anmodninger om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på auktion

Anmodninger sendes til: Obfuscated Email

14. april 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale.

12. maj 2023

Frist for afgivelse af bud.

Forpligtelser

I henhold til råstofbekendtgørelsens § 18, stk. 3, er den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligtet til at byde på auktionen og (forudsat at vedkommende vinder auktionen) gennemføre efterforskning af området. Hvis en anden vinder auktionen, er vedkommende forpligtet til at gennemføre efterforskning, jf. råstofbekendtgørelsens § 28, stk. 3.

Krav til anmodning om auktion

Anmodningen om afholdelse af auktion skal indeholde følgende (se også råstofbekendtgørelsens § 18, stk. 2):

 1. Navn og adresse på virksomheden
 2. CVR-nr. For evt. udenlandske virksomheder uden CVR-nr. skal oplyses SE-nummer.
 3. Definition af det område, der anmodes om auktion over. Området skal være indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områderne skal desuden leveres i et GIS format, der kan indlæses i MapInfo. 
 4. Dokumentation for sikkerhedsstillelse. 
  Reglerne om sikkerhedsstillelse fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 8. Formular til brug for sikkerhedsstillelse, råstofbekendtgørelsens bilag 8, kan findes her. Sikkerhedsstillelser skal fremsendes til SKAT. Fysisk sikkerhedsstillelse fremsendes til:

  SKAT
  Nykøbingvej 76
  4990 Sakskøbing
  MRK: Sikkerhed råstofindvinding

Sikkerhedsstillelsen for arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 3, fase 1 A og 1 B: 

 • 27.411 kr. per km2 efterforskningsareal, dog mindst 328.926 kr. 

Sikkerhedsstillelsen er for arealer, hvor der er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase I A og I B:

 • 10.964 kr. per km2 efterforskningsareal, dog mindst 109.639 kr.

Kravene til sikkerhedsstillelsens størrelse fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 8. 

Områder, der ikke kan komme på auktion

Der er en række områder, der ikke kan komme på auktion. Disse er beskrevet i råstofbekendtgørelsens § 19. Det er f.eks. områder, som er reserveret til særlige råstofforsyningsbehov, områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, tidligere fællesområder m.v.

Der gøres opmærksom på, at der kun kan afholdes auktion over områder, der er reserveret til råstofindvinding i Danmarks kommende havplan, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2016 om maritim fysisk planlægning. Danmarks kommende havplan kan er tilgængelige på www.havplan.dk.

Er der tvivl om et område kan komme på auktion kan der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen.

Udbudsmateriale

Udbudsmateriale offentliggøres den 14. april 2023.

Udbudsmaterialet bliver udarbejdet på baggrund af de indkomne anmodninger om afholdelse af auktion. Såfremt der ikke indkommer anmodninger afholdes ingen auktion.

Oplysninger om områder på auktion samt nærmere vilkår ved auktionen offentliggøres i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet. Hvis der er tale om et område, som også ville kunne udlægges til fællesområde, offentliggør Miljøstyrelsen det dog hurtigst muligt efter modtagelsen af anmodningen om auktion over dette område. 

Vilkår for efterforskning og indvinding i auktionsområder fremgår af råstofbekendtgørelsen og vil blive beskrevet i udbudsmaterialet. Efterforskningstilladelser gives som udgangspunkt i ikke over et år og indvindingstilladelser med eneret til indvinding i ikke over 10 år, hvis der er tale om et område, der ikke tidligere har været på auktion, og ikke over 5 år, hvis området tidligere har været på auktion.

Oplysning om områder på havet

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Gå til råstofdatabasen

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på Obfuscated Email.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.