Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i råstofbekendtgørelsen.


 

Afholdelse af auktion

Miljøstyrelsen annoncerer to gange årligt efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område til råstofindvinding på havet. Auktionerne afholdes efterfølgende i april eller maj og i oktober eller november. 

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion. Et bud skal bestå af et budt vederlag pr. m3 og af den mængde råstoffer, der ønskes indvundet. Auktionsområdet tildeles den budgiver, der har det højeste bud på vederlaget pr. m3

Næste auktion kan afholdes i april 2020 såfremt Miljøstyrelsen modtager anmodninger om afholdelse af auktion. Se tidsplan og krav til anmodning om auktion nedenfor.

Tidsplan 

19. februar 2020                        

Frist for indgivelse af anmodninger om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på auktion.

Anmodninger sendes til:

18. marts 2020

Offentliggørelse af udbudsmateriale

15. april 2020

Frist for afgivelse af bud

Forpligtelser

I henhold til råstofbekendtgørelsens § 18, stk. 3, er den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligtet til at byde på auktionen og (forudsat at vedkommende vinder auktionen) gennemføre efterforskning af området. Hvis en anden vinder auktionen, er vedkommende forpligtet til at gennemføre efterforskning, jf. råstofbekendtgørelsens § 28, stk. 3.

Krav til anmodning om afholdelse af auktion

Anmodningen om afholdelse af auktion skal indeholde følgende (se også råstofbekendtgørelsens § 18, stk. 2):

  1. Navn og adresse på virksomheden
  2. CVR-nr. For evt. udenlandske virksomheder uden CVR-nr. skal oplyses SE-nummer.
  3. Definition af det område, der anmodes om auktion over. Området skal være indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områderne skal desuden leveres i et GIS format, der kan indlæses i MapInfo.
  4. Dokumentation for sikkerhedsstillelse.
    Reglerne om sikkerhedsstillelse fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 8.
    Se formular til brug for sikkerhedsstillelse, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 6. Sikkerhedsstillelser skal fremsendes til SKAT.  Fysisk sikkerhedsstillelse fremsendes til:

         SKAT, Administrations- og Servicestyrelsen
         Nykøbingvej 76
         4990 Sakskøbing
         MRK: Sikkerhed råstofindvinding

Sikkerhedsstillelsen for arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 3, fase 1 A og 1 B: 

  • 26.064 kr. per km2 efterforskningsareal, dog mindst 312.769 kr. (2020-priser)

Sikkerhedsstillelsen er for arealer, hvor der er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. råstofbekendtgørelsens bilag 3, fase I A og I B:

  • 10.425 kr. per km2 efterforskningsareal, dog mindst 104.254 kr. (2020-priser)

Kravene til sikkerhedsstillelsens størrelse fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 8.

Områder, der ikke kan komme på auktion

Der er en række områder, der ikke kan komme på auktion. Disse er beskrevet i råstofbekendtgørelsens § 19. Det er f.eks. områder, som er reserveret til særlige råstofforsyningsbehov, områder, hvor der er en gældende efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, eller hvor der er foretaget anmeldelse af efterforskning, tidligere fællesområder m.v.

Er der tvivl om et område kan komme på auktion kan der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen.

Oplysning om områder på havet:

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Link til råstofdatabasen

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.