Hvad bruger vi råstofferne til?

Råstofferne, som vi indvinder på land og i havet, bruger vi især i bygge- og anlægsbranchen.

Sand og grus bruges til fremstilling af asfalt.

Råstoffernes anvendelse

  • Sand, grus og sten anvender vi i vejanlæg og byggeri, dels som fyld og vejmaterialer, dels til fremstilling af beton, mørtel og asfalt. Granit finder anvendelse i byggeri og havneanlæg, mens det fine kvartssand blandt andet bruges til glasproduktion.
  • Kalk og kridt anvender vi i farve-, papir- og medicinalindustrien samt til fremstilling af cement. Kalk og kridt bruges desuden i landbrug og gartnerier.
  • Ler anvender vi i fremstillingen af mur- og teglsten samt til klinker, keramik og potter.
  • Moler anvender vi til isoleringssten samt ved fabrikation af kunststoffer og kattegrus.
  • Tørv (spagnum) bruges af gartnere og haveejere.

Ler bruges blandt andet til mursten. 

Nyttiggørelse

Opgravet havbundsmateriale fra anlægsarbejde eller oprensning af sejlrender behøver ikke at gå til spilde, det kan anvendes til anlægsarbejde. Opgravet materiale bliver for eksempel brugt som fyld i nye moler og landopfyldning i stedet for at blive bortskaffet ved deponering på havbunden, en såkaldt klapning. På den måde økonomiserer vi med de indvundne råstoffer, ligesom havmiljøet spares for de påvirkninger, som kommer ved såvel klapning som råstofindvinding.

Sand og grus bruges til beton og cement.