Opbevaring af fiberfraktionen fra gylleseparering

Miljøstyrelsen har offentliggjort vejledende svar på spørgsmål om, hvordan fiberfraktionen fra gylleseparering skal opbevares, så reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes. Svarene gengives nedenfor.

Hvor må fiberfraktionen placeres?
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er fiberfraktionen defineret som fast gødning, idet det fremgår af §3 stk. 1 nr. 2, at ”fast gødning” er faste ekskrementer og strøelse samt fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent over eller lig med 12. Opbevaring af ”fast gødning” skal ifølge § 8 følge reglerne i §10-11 og således bl.a. opbevares på befæstet areal med afløb eller opbevares som flydende husdyrgødning i en tæt beholder jf. reglerne i kapitel 6.

”Fast gødning” og dermed også fiberfraktionen fra separationsanlæg kan ikke opbevares i markstak ifølge reglerne i § 9. Muligheden omfatter kun ”kompost”. Kompost er defineret i § 3 stk. 1 nr. 14 som ”dybstrøelse”, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning. Dybstrøelse er i § 3 stk. 1 nr. 13 defineret som fast gødning, hvor udskilt urin og vandspild opsuges af gødningen, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.

Ved en intensiv separation eller hvis fiberfraktionen forarbejdes yderligere, vil der evt. kunne produceres fraktioner, som uden miljømæssige problemer ville kunne placeres i markstak. Dette kan f.eks. have den erhvervsmæssige og miljømæssige fordel, at fiberfraktionen blev mere attraktiv for planteavlere, således næringsstoffer som f.eks. fosfor kunne udnyttes bedre. Dette er med de nuværende regler kun muligt såfremt der udarbejdes et byggeblad efter reglerne i § 35 for den pågældende praksis.

Byggebladet kan kun godkendes af Miljøstyrelsen, hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at den beskrevne praksis ikke medfører uacceptable miljømæssige risici. Byggebladet giver også mulighed for at dispensere fra kravet om 30 % tørstof, såfremt det kan dokumenteres, at der ikke er miljømæssige problemer f.eks. gennem udvaskning fra stakken.

Skal fiberfraktionen altid overdækkes?
Ifølge § 10 stk. 2 skal lagre af fast gødning uden daglig tilførsel over-dækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Begrebet daglig tilførsel er indføjet i bestemmelsen i forhold til traditionelle staldanlæg baseret på staldgødning og ajle, hvor gødningskeglen ifølge daglig udmugningspraksis tilføjes ny gødning, og hvor en overdækning ikke er praktisk mulig. Ved gylleseparation er det muligt at tilrettelægge praksis, så større partier forarbejdes indenfor kort tid. De forarbejdede partier skal efter endt forarbejdning overdækkes straks. Det er således ikke muligt at undlade en overdækning ved at henholde sig til en praksis, hvor der dagligt separeres og tilføjes fiber til gødningsstakken. En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uacceptable ammoniaktab.

Kravet om overdækning gælder også selvom gødningen opbevares i et gødningshus eller lign. Alle almindelige bygninger på landbrug vil være omfattet af dette. På større forarbejdningsanlæg med specialindrettede bygninger, hvor der f.eks. foretages en effektiv opsamling af ammoniak via luftrensere, kan kravet om overdækning bortfalde, såfremt ammoniaktabet ikke overstiger tabet fra opbevaring i en lukket container. Husdyrgødningsbekendtgørelsen giver i § 8 stk. 1 mulighed for, at fast gødning kan opbevares i lukket containere, hvor gødningen i sagens natur ikke kan eller skal overdækkes.