Stadig stagnering i antallet af afsluttede sager

Udtræk fra UVISA-systemet pr. 3. maj 2010 viser, at nedbringelsen af sagspuklen stadig er stagneret. Således ligger antallet af afsluttede sager på 125 sager om måneden, hvilket betyder, at nedbringelsen af sagspuklen i årets første fire måneder er næsten stagneret og meget langt fra de 250-300 afsluttede sager i om måneden i 2010, der skulle sikre en afvikling af puklen pr. 1. oktober 2010.

Den reviderede kommuneoversigt ligger som bilag til dette nyhedsbrev og vil som nævnt tidligere blive offentliggjort hver anden måned.

Kortere sagsbehandlingsfrister pr. 1. april og 1. oktober 2010
Det er aftalt mellem KL og regeringen, at behandlingen af sagerne efter 1. april 2010 ikke må overskride 9 måneder. Fra 1. oktober 2010 sænkes grænsen for behandlingstiden § 11- of § 16-sager yderligere til 6 måneder. Disse to sagsbehandlingsfrister fremgår nu af kommuneoversigten.

Overskridelser af sagsbehandlingsfristerne
Desværre viser tallene for begge frister betydelige overskridelser. 30 % af alle sager overskrider 9 måneders fristen, og mere end halvdelen af § 11 og § 16 godkendelserne overskrider 6 måneders grænsen. At tallene for overskridelserne af sagsbehandlingsfristen er mere end fordoblet på bare to måneder skyldes dog som nævnt tidligere primært, at målingen af sagsbehandlingstiderne nu giver et mere retvisende billede end tidligere. Årsagen til dette er, at startlinjen for måling af sagsbehandlingstiden sættes ved sagsvisitationen, som for langt de fleste sager blev foretaget i juni og juli 2009. Herved har en stor mængde af de visiterede sager netop nu været under behandling i mere end 9 måneder.

Husdyraftalens politiske mål
Når det gælder kommuneoversigten benyttes som den primære målindikator begrebet "afsluttede sager". Dette omfatter alle sager, der er afgjorte, bortfaldne (trukket af ansøger) eller stillet i bero efter aftale med ansøger. Dette skyldes, at vi her ønsker at have et mål for størrelsen af den reelle restmængde af aktive sager, der er tilbage i sagspuklen. Det er antallet af sager i sagspuklen (og de aftalte sagsbehandlingsfrister), der i sidste ende afgør om den politiske aftale mellem regeringen og KL er opfyldt.

Det økonomiske tilskud
Noget andet er det økonomiske tilskud, som blev forudbetalt til kommunerne i april 2009. Tilskuddet gives som en konkret ekstra økonomisk honorering af det arbejde, der medgår til at behandle og afgøre en ekstra kvote af ansøgninger om godkendelse i 2009/10 ud over de 1350 sager om året, som kommunerne i forvejen har fået kompensation for at lave. Som det fremgår af tilsagnet gives tilskuddet til de klageberettigede afgørelser, som kommunen træffer i sager om miljøgodkendelser efter husdyrbrugslovens § 11, § 12 og § 16. Med andre ord er tilskuddet møntet præcist på at honorere kommunens afgørelser, hvorimod sager, hvor landmanden selv trækker sin sag eller ønsker den sat i bero, ikke tæller med.

Tilskuddet gives til sagsafgørelser udover baseline
Som det ligeledes fremgår af bilaget til tilsagnsbrevet, gives tilskuddet til det antal sagsafgørelser, der ligger ud over et på forhånd forudsat antal sagsafgørelser (baseline) i den periode 2009/2010, hvor sagspuklen skal afvikles. Konkret gives tilskuddet til i "pukkelafviklingsperioden" 1/1-2009 – 1/10-2010 at træffe afgørelse i alt 1260 ekstra sager ud over det antal sager, som kommunerne er blevet økonomisk kompenseret for gennem det såkaldte DUT-system. I "pukkelafviklingsperioden" 1/1-2009 – 1/10-2010 er kommunerne blevet kompenseret for i at 2363 sager (1350 sager i 2009 og 1013 sager i 2010), hvilket på landsplan udgør den såkaldte baseline.

For at fordele tilskuddet til de kommuner, der rent faktisk skal lave sagerne, blev der i tilsagnet taget udgangspunkt i en foreløbig fordelingsprocent udregnet på baggrund af antallet af allerede indkomne sager i 2007-08. De enkelte kommuners individuelle baseline og ekstra tilskudskvote er simpelthen fordelingsprocenten gange henholdsvis 2363 sager og 1260 sager.

Testansøgning og scenarieberegninger skal trækkes ud
For at tage højde for den fortsatte udvikling i sagsbelastningen for de enkelte kommuner besluttedes det, at den endelige fordelingsprocent skulle udregnes på baggrund af alle de indkomne sager fra 1/1-2007 – 1/10-2010. I skal i den forbindelse endnu engang opfordres til at meddele os såfremt, at I har test-ansøgninger eller scenarieberegninger liggende som reelle ansøgninger og som derved vil tælle med i jeres fordelingsnøgle og forhøje jeres individuelle baseline. Disse bør sendes tilbage til ansøger og indsendes igen som fiktive. Send os herefter skemanummeret på den tilbagesendte ansøgning, så trækker vi den ud af systemet.

I det fælles brev fra KL og miljøministeren har Miljøstyrelsen i bilaget ud fra en revideret fordelingsprocent (1/1-2007 – 1/4-2010) søgt at give en prognose for, hvor tæt de enkelte kommuner er fra at kunne opfylde henholdsvis deres individuelle baseline og ekstra kvote af sager.