Må man lave en "straks-kø" for husdyrgodkendelser?

Den 5. februar 2010 kom Statsforvaltningen med en udtalelse vedrørende én kommunes brug af en "straks-kø" for behandling af ansøgninger om husdyrgodkendelser.
Kommunen havde oprettet en straks-kø for landmænd, som fik konsulenter til at udarbejde forslag til godkendelser. Disse ansøgninger kom foran de almindelige ansøgninger, hvor en konsulent ikke havde lavet udkast til en godkendelse.
Miljøstyrelsen hørte om denne praksis og rettede henvendelse til både kommunen og Statsforvaltningen.
Det fik kommunen til at ændre sin anvendelse af straks-køen, således at det i stedet var alle sager, der blev vurderet til at være forholdsvis hurtige at behandle, der kom i straks-køen.
Efter at have justeret sin praksis bruger kommunen nu både straks-køen til sager, hvor en konsulent har lavet et udkast til en godkendelse og til sager, som vurderes til at være lette at behandle.
Hvis det viser sig, at en sag er mere kompleks end først antaget, tages den ud af straks-køen.
På baggrund af kommunens justering meddelte Miljøstyrelsen, at man ikke længere fandt modellen tvivlsom, så længe de almindelige forvaltningsretlige principper for sagsbehandlingen blev overholdt.
Statsforvaltningen udtalte den 5. februar 2010, at kommunens oprindelige model for straks-køen var ulovlig, men efter justeringen fandt Statsforvaltningen, ligesom Miljøstyrelsen, at modellen var lovlig.
Statsforvaltningen fandt den justerede model lovlig, bl.a. fordi kommunens prioritering af sagerne ikke længere kun afhang af, om ansøger via konsulenthonorarer indirekte betalte kommunens administrationsomkostninger, og fordi de almindelige forvaltningsretlige principper i øvrigt blev overholdt.
Statsforvaltningen forventes at offentliggøre udtalelsen på: www.familieretshuset.dk.