2. udgave af praksisnotat om MKN-afgørelser

Miljøstyrelsens praksisnotat blev opdateret og udsendt med nyhedsbrev nr. 6 (18. december 2009). Der var mulighed for at komme med bemærkninger indtil den 15. januar 2010. Bemærkningerne har givet anledning til præciseringer og uddybninger men ikke til at ændre indholdsmæssigt i praksisnotatet.

Vi har derfor valgt at udsende notatet uden markeringer af ændringerne. Hvis man er interesseret i at se ændringerne, kan man skrive til: .

I bilag 1 er der også foretaget enkelte præciseringer af teksten, mens bilag 2 udsendes uændret.
Du finder praksisnotatet, de to bilag samt DMU-appendiks om DMUs vurdering af usikkerheder ved tærskelværdier for ammoniakfølsom natur som bilag til nyhedsbrev nr. 8 på mst.dk.

Notat om påvirkning af naturområder
Som nævnt i nyhedsbrev nr. 6, arbejder Miljøstyrelsen på endnu et vejledende notat, der gennemgår, hvordan konkrete vurderinger af påvirkning af naturområder kan foretages. Notatet vil blive integreret i den nye vejledning til husdyrgodkendelsesloven (jf. nyhedsbrev nr. 6) frem for at blive udsendt som et særskilt notat.