Relevante FAQ'er

By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet en række generelle og tekniske FAQer til vand- og Natura 2000-planerne, som du finder på www.blst.dk . FAQ'erne ligger også på som bilag til dette nyhedsbrev

Vi vil derfor nøjes med at fremhæve følgende FAQ om husdyrbrug og indsatsprogrammer, som står på side 6 i de generelle FAQ'er:

Spørgsmål:
Hvordan skal kommunen administrere husdyrgodkendelsesområdet, når vand- og naturplanerne foreligger?
Svar:
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug), er der fastlagt beskyttelsesniveauer for blandt andet ammoniak, nitratudvaskning og fosforoverskud. Det fremgår også af bekendtgørelsen, at når vand- og Natura 2000-planerne i henhold til miljømålsloven foreligger, erstatter disse planer de midlertidige beskyttelsesniveauer.

Det betyder, at forslag til vand- og Natura 2000-planer, der offentliggøres, ikke erstatter de midlertidige beskyttelsesniveauer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vand- og Natura-2000-planerne vil først skulle lægges til grund for afgørelser truffet efter husdyrgodkendelsesloven, når disse planer foreligger som endeligt vedtagne planer.

Aftalen om Grøn Vækst, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, omfatter initiativer til nedbringelse af næringsstofbelastningen til overfladevande og grundvandet. Disse initiativer vil sammen med den hidtidige indsats efter vandmiljøplanerne (senest VMP III) samt husdyrgodkendelseslovgivningens beskyttelsesniveauer give de
nødvendige næringsstofreduktioner for at sikre målopfyldelse af vand- og Natura 2000-planerne.