Mødereferat af møde med Mariagerfjord Kommune

Den 30. november 2009 mødtes Miljøstyrelsen med Mariagerfjord Kommune for at drøfte husdyrgodkendelsesloven og kommunens behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug. På mødet fortalte Miljøstyrelsen bl.a., hvordan kommunerne skal agere i forhold til de midlertidige beskyttelsesniveauer i husdyrgodkendelsesloven samt i relation til de kommende vand- og Natura 2000-planer og habitatdirektivet.

Du finder hele referatet som bilag til dette nyhedsbrev.

Sammenhængen mellem husdyrgodkendelsesloven og de kommende vand- og Natura 2000-planer er beskrevet i den foregående artikel. I forhold til sammenhængen med habitatdirektivet kan fremhæves følgende af referatet:

”Miljøstyrelsen henviste til, at kravene i medfør af habitatdirektivet vedr. vurdering af husdyrprojekter er indarbejdet i husdyrgodkendelsesloven. Det fremgår af husdyrgodkendelsesloven, at kommunen skal foretage en vurdering af påvirkningen på internationale naturbeskyttelsesområder. I forbindelse med en husdyrgodkendelse er der ikke et krav om at skulle opfylde et nærmere fastlagt mål. Kommunen skal vurdere, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og i givet fald da foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen. Miljøstyrelsen præciserede, at der i de midlertidige fastlagte beskyttelsesniveauer er indarbejdet hensynet til den kumulative effekt. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, og at dette ikke kan afværges ved vilkår efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 eller 4, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.” (side 4)