Nyt it-afgørelsesmodul og web-vejledning

Miljøstyrelsen har påbegyndt arbejdet med at udvikle dels et nyt afgørelsesmodul til ”husdyrgodkendelse.dk” og dels en Internetbaseret udgave af vejledningen til husdyrgodkendelsesloven. Formålet med disse to nye it-systemer er at lette de kommunale sagsbehandleres arbejde med at træffe hurtige og kvalitetssikrede afgørelser på husdyrområdet.
Nyt afgørelsesmodul
IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk suppleres med et afgørelsesmodul, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at udarbejde sin afgørelse direkte i systemet.
Afgørelsesmodulet kommer til at indeholde nogle tekstforslag, der kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af den tekstmæssige del af afgørelsens vurdering og vilkår. Sagsbehandleren vil også kunne bruge systemet til at have en løbende dialog med ansøger, og der vil være mulighed for, at kommunerne kan foretage scenarieberegninger på ansøgningsskemaer.
Ny vejledning om husdyrgodkendelsesloven
Fremover bliver det nemmere og hurtigere at finde de informationer i vejledningen til husdyrgodkendelsesloven, kommunerne har brug for. Det sker, når hele vejledningen til loven bliver samlet i én opdateret Internetbaseret vejledning.
Vejledningen bliver opbygget som en række sammenhængende artikler om de forskellige emner i husdyrgodkendelsesloven. Indholdet i de enkelte artikler vil endvidere blive opdelt i 1) Konkrete anvisninger til sagsbehandleren, 2) Retsgrundlag og 3) Baggrundsviden.
Den nye web-vejledning vil i udseende og funktion minde om et internetbaseret leksikon med søgefunktion og krydshenvisninger. Det har flere fordele, herunder at opdateringer af emner/artikler kan ske løbende, frem for som hidtil, at hovedvejledningen er blevet suppleret med FAQ’er og notater. Også praksisnotatet vedrørende Miljøklagenævnets afgørelser vil blive integreret i vejledningen.
Vejledningen kommer til at ligge på Miljøstyrelsens hjemmeside (med direkte links til husdyrgodkendelse.dk), således at den kan læses af alle interessenter såsom Miljøklagenævnet og erhvervsorganisationer. For de brugere, der stadig ønsker at have vejledningen i papirform, bliver det muligt at printe de enkelte artikler.
Afgørelsesmodulet og den nye web-vejledning er elementer i husdyraftalen om forbedrede statslige rammer for kommunernes udarbejdelse af husdyrgodkendelser. Afgørelsesmodulet og web-vejledningen forventes klar i sommeren 2010.