Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 - udsendt 8. september 2009

Billedet viser en flok køer, med en overskyet himmel som baggrund.

Find vejledningsmateriale til vurdering af "samlet anlæg" på mst.dk
Miljøstyrelsens rejsehold og Help Desk for husdyrgodkendelser har oplevet, at flere kommuner efterspørger vejledning om, hvornår der kræves en samlet tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 13.

§ 13: ”Indgår der i bedriften flere ejendomme med tilhørende anlæg, og er den ejendoms anlæg, som der ansøges om etablering, udvidelse eller ændring af, teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden ejendoms anlæg, skal de pågældende anlæg tillades eller godkendes samlet.”

En vurdering af hvorvidt husdyrbrug på to forskellige ejendomme skal behandles som et samlet anlæg afhænger af de konkrete forhold i den enkelte sag. Der er imidlertid hjælp at hente på Miljøstyrelsens hjemmeside til bedømmelsen af, hvorvidt to anlæg på ejendomme er teknisk og forureningsmæssigt forbundet (og derfor skal tillades eller godkendes som et samlet anlæg). Miljøministeriets og Fødevareministeriets notat om begrebet "anlæg" (populært kaldet "anlægsnotatet") samt et notat fra Naturklagenævnet (NKO nr. 384) kan findes her under overskriften ”Notater om begrebet samlet anlæg”: http://www.mst.dk/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Lovgivning.htm (linket er ikke længere aktivt)

Begge notater indeholder generelle beskrivelser af, hvad der kan tale for at betragte to husdyrbrug som et samlet anlæg. Desuden nævnes en række forhold, der særskilt betragtet ikke kan begrunde at to husdyrbrug vurderes som et samlet anlæg. Men det må formodes, at forekomsten af flere af disse forhold tilsammen udgør tilstrækkelig begrundelse for, at kommunen i en given sag kan behandle to husdyrbrug som ét anlæg.

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 (pdf)