Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Revurdering af IPPC-husdyrbrug
Her kan du læse om, hvordan du revurderer et IPPC-husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelsesloven.

Baggrund for revurdering
Efter det såkaldte IPPC-direktiv (link til eur-lex.europa.eu) skulle samtlige IPPC-virksomheder, herunder de store husdyrbrug være godkendt inden den 29. oktober 2007. Det fremgik endvidere af direktivet, at de virksomheder, der var i drift den 1. november 1999, og som var omfattet af en godkendelse, skulle revurderes inden 29. oktober 2007.

Tiltag til EU-Retssag mod Danmark
Som nævnt ved flere lejligheder dette forår, har EU indledt en såkaldt traktatkrænkelsessag, der kan ende med en retssag mod Danmark. Det skyldes, at en række kommuner mangler henholdsvis at godkende og revurdere flere eksisterende IPPC-virksomheder, herunder de store husdyrbrug. Det er på den baggrund helt afgørende, at disse sager bliver prioriteret og afsluttet snarest og senest i indeværende år.

Vejledende procedure for revurdering
På baggrund af en række spørgsmål fra kommunerne om, hvordan man foretager en revurdering, har Miljøstyrelsen udarbejdet nedenstående vejledende procedure for revurdering af IPPC-husdyrbrug, der er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven.

Formål med revurderingen
Formålet med revurderingen er først og fremmest, at kommunen skal vurdere om virksomhedens indretning og drift fortsat lever op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik, dvs. det aktuelle niveau for BAT og det generelle beskyttelsesniveau. Der er ikke tale om en ny godkendelse, men udelukkende at kommunen reviderer vilkårene for miljøgodkendelsen via påbud med hjemmel i § 39 jf. §41 i husdyrbrugloven.

Optakt til revurderingen
Kommunerne fremsender et orienteringsbrev til den landmand, der er ansvarlig for godkendelsen, om, at kommunen agter at revurdere godkendelsens vilkår vedlagt kommunens foreløbige overvejelser. Samtidigt orienteres offentligheden efter proceduren i godkendelsesbekendtgørelsens § 18. Kommunen går herefter i gang med sagsbehandlingen.

Udarbejdelse af revurderingens grundlag
Grundlaget for at vurdere virksomheden i forhold til det generelle beskyttelsesniveau skabes ved, at kommunen indtaster relevante oplysninger om anlæg og udspredningsarealer i IT-ansøgningssystemet og herigennem foretager miljøberegninger for ammoniak, lugt, nitrat og fosfor. Husk i den forbindelse at indtaste godkendelsens evt. vilkår om foder m.m. i nudrift. Oplysninger om BAT indhentes via BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl, Miljøstyrelsens BAT-blade og anden teknisk valid dokumentation såsom Landscentrets BAT-byggeblade.

Kommunerne kan ikke kræve, at ansøger foretager indtastningen i IT-ansøgningssystemet, men kommunen kan ved påbud efter husdyrbrugslovens § 53 kræve alle nødvendige supplerende oplysninger, der muliggør jeres indtastning i IT-ansøgningssystemet og BAT-vurderingen.

NB! Miljøstyrelsen anbefaler, at der i forbindelse med revurderingen foretages et tilsyn med husdyrbruget.

Formulering af vilkår
Udgangspunktet for en vurdering af, hvorvidt der er behov for at revidere vilkårene afhænger af, hvorvidt godkendelsens vilkår lever op til niveauet for BAT og det generelle beskyttelsesniveau i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I forhold til krav til lugtbegrænsning gælder genekriterierne dog ikke umiddelbart, hvilket imidlertid ikke jf. FAQ 16 friholder kommunen fra at revurdere vilkårene om lugt. Kommunen skal ikke foretage en fornyet habitatvurdering m.m., idet der ikke er tale om udvidelser/ændringer. Læs mere om revurdering af vilkårene i FAQ nr. 16 (link til Miljøstyrelsens hjemmeside).

Ved fastlæggelsen af nye vilkår skal stilles rimelige tidsfrister for, hvornår eventuelle skærpede vilkår skal være opfyldt. I den forbindelse skal der naturligvis tages hensyn til, at der er tale om eksisterende stalde.

Herefter forvarsles landmanden om udkast til afgørelse, jf. husdyrbruglovens § 58. Det endelige påbud forsynes med klagevejledning i overensstemmelse med husdyrbruglovens § 60.

Udvidelse/ændring i tillæg til revurdering
Hvis landmanden samtidig med revurderingen ønsker at få godkendt nye ændringer/udvidelser og ønsker at indgive ansøgning om ny godkendelse af hele anlægget efter husdyrbruglovens § 12, bør der indgås en skriftlig aftale herom mellem kommunen og ansøger med en passende kort frist for indgivelse af en fuldstændig ansøgning. Såfremt denne frist overskrides, bør kommunen hurtigst muligt afslutte revurderingen på det foreliggende grundlag med påbud om nye reviderede vilkår.

Hvis de eksisterende vilkår i godkendelsen ikke er overholdt
Såfremt det i forbindelse med revurderingsprocessen konstateres, at der er foretaget ikke-godkendte godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal der tages skridt til lovliggørelse og evt. politianmeldelse. Se side 34 i Håndhævelsesvejledningen (pdf). F.eks. hvis det kan godtgøres, at landmanden har foretaget udvidelser for at spare sagsbehandlingstid, bør reaktionen – uanset den administrative reaktion – være indgivelse af politianmeldelse.

Lovliggørelsen bør altid ske gennem en indskærpelse og evt. påbud efter husdyrbruglovens § 48, jf. § 46, med passende kort frist til f.eks. at nedbringe dyreholdet til det godkendte antal. Såfremt ansøger vælger at lovliggøre forholdet gennem en ny ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens § 12, bør kommunen meddele en passende kort frist for indgivelse af en fuldstændig ansøgning.

I tilfælde af at landmanden ikke leverer nødvendige oplysninger
Anmodning om yderligere oplysninger fra ansøger til brug for revurderingen bør som udgangspunkt gives som et påbud efter husdyrbruglovens § 53 med behørig forvarsling. Herigennem sikres det, at kommunerne kan tage passende håndhævelsesskridt, såfremt revurderingsprocessen træneres, fordi landmanden ikke leverer de fornødne oplysninger.

Konsekvent opfølgning
Miljøstyrelsen lægger afslutningsvis stor vægt på, at disse sager behandles konsekvent uden unødvendige fristforlængelser, og at kommunerne om nødvendigt tager yderligere håndhævelsesskridt, hvis fristerne ikke overholdes.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)