Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Opdatering af praksisnotat om MKN-afgørelser (6. juli 2009)
I sidste nummer af Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse (Nr. 3, udsendt 4. juni 2009) kunne I læse Miljøstyrelsens udkast til et notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om husdyrgodkendelser - det såkaldte praksisnotat.

Efterfølgende - den 6. juli - er praksisnotatet blevet revideret. Der er ikke ændret i praksisnotatets indhold, men der er rettet nogle fejl som Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på i forbindelse med høringen hos kommunerne.

I Miljøstyrelsens bilag til praksisnotatet er det blevet præciseret, hvordan kommunerne kan foretage en konkret vurdering af kvælstofdepositionen på naturarealer. Desuden er der sket en præcisering af Miljøstyrelsens forslag om at bruge geneafstanden til byzone (beregnet efter Miljøministeriets lugtvejledning) til at afgrænse, hvem der efter husdyrlovens § 55, stk. 4 må betragtes som berørt af lugt.

Læs her det reviderede praksisnotat (word)

Læs her Miljøstyrelsens bilag til praksisnotatet (pdf) I bilaget beskrives, hvordan kommunen kan vurdere et eller flere projekters mulige påvirkning af et Natura 2000 område med en evt. konsekvensvurdering til følge.

Læs her DMUs bilag til praksisnotatet (pdf) I bilaget fremlægges DMUs vurderinger af usikkerheder ved beregning af udslip og afsætning af kvælstof ifm VVM.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Artikel 1 Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen
Artikel 2 Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA
Artikel 3 Opdatering af nitratklassekortværk
Artikel 4 Ny gødningsberegningsmodel i FarmN
Artikel 5 Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?
Artikel 7 FAQ om fristforlængelse
Artikel 8 Revurderinger af IPPC-husdyrbrug
Artikel 9 Vilkårskatalog på kl.dk opdateret
Artikel 10 Workshops gennemført i Viborg og Odense
Artikel 11 Rejseholdet har været i Vejen Kommune
Artikel 12 Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)