Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Opdatering af it-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk
It-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk er opdateret med følgende nye funktioner:
Fiktive ansøgninger
Ved hjælp af en ny funktion kan ansøger markere en ansøgning som fiktiv. Med fiktiv menes, at ansøgningen ikke er en reel ansøgning og derfor hverken skal visiteres eller behandles af kommunen. Ansøgere har mulighed for at bruge denne funktion til § 10 ansøgninger, som ellers ikke behøver at gå igennem it-ansøgningssystemet. Det har den fordel, at ansøger kan bruge systemets beregningsfunktioner og indsende resultatet af beregningerne til kommunen.

Desuden kan fiktive ansøgninger bruges af ansøger til at beregne alternative scenarier, fx alternative placeringer af et nyt staldanlæg, uden at de behøver at ændre i den rigtige ansøgning. Endelig kan kommunerne bruge fiktive ansøgninger i deres interne oplæringskurser, fx når nye sagsbehandlere skal blive fortrolige med ansøgningssystemet.

 • Når en ansøgning er markeret som fiktiv, kan den ikke ændres til en rigtig ansøgning. Derimod kan en rigtig ansøgning godt ændres til en fiktiv ansøgning.
 • Når en fiktiv ansøgning indsendes til kommunen vil den figurere på skemaoversigten under ”Fiktiv ansøgning”. Fiktive ansøgninger kan altså ses af kommunen på samme måde som rigtige ansøgninger.
 • Kommunen kan sende fiktive ansøgninger retur til ansøger ved at trykke på den nye knap ”Returner Skema”. Dermed forsvinder ansøgningen fra kommunens liste.
 • Der tælles ikke sagsbehandlingsdage for fiktive ansøgninger, og de kan derfor ikke afsluttes. Fiktive ansøgninger kan imidlertid godt slettes.
 • De fiktive sager er markeret med et lille blåt "F" og kopier af fiktive skemaer vil også være fiktive.
  Kopi-funktion
  Fremover bliver det muligt at kopiere eksisterende ansøgninger. Denne funktion kan fx bruges, hvis man ønsker at beregne alternative scenarier. Ved et klik på knappen "Kopier Skema", oprettes et nyt skema, der indeholder samme oplysninger som originalskemaet. Dernæst kan man vælge at markere ansøgningen som fiktiv (jf. afsnit om fiktive ansøgninger). En kopi af en eksisterende ansøgning betragtes som en ny ansøgning og får derfor et nyt skemanummer. Dog bliver kopien beregnet på det beregningsgrundlag, der er gældende på kopieringstidspunktet. Hvis man fx kopierer en ansøgning, der er oprettet og indsendt i 2007, vil kopien være magen til originalen med den undtagelse, at alle beregninger er baseret på de nyeste normer og beregningsmetoder.
  Undtagelse fra nye DE-beregninger
  Som nævnt i forbindelse med ændringen af husdyrgødnings-bekendtgørelsen kan kommunen i en overgangsperiode behandle verserende sager efter de gamle DE-beregninger i bilag 1 (BEK nr. 1695 af 19/12/2006 ). Undtagelsen omfatter ansøgninger, der indsendes senest 10. juli 2009, visiteres som ”fuldstændige” senest 31. juli 2009 og afgøres senest 31. december 2009. Overgangsordningen skal modvirke, at kommunerne får ekstra arbejde, fordi de skal sende næsten færdige godkendelser tilbage til ansøger pga. de nye DE-beregninger.
  Kommunen vælger at anvende de gamle DE-beregninger ved at sætte et flueben i feltet ”Valg af DE-beregning”. Desuden skal skemaet genberegnes. Det fremgår af ansøgningens øverste højre hjørne hvilket beregningsgrundlag, der benyttes:
 • Hvis der står et ”A” efter beregningsgrundlaget, fx ”01-2009-A”, betyder det, at ansøgningen beregnes efter de nye DE-beregninger.
 • Hvis der ikke står et ”A” efter beregningsgrundlaget, betyder det, at ansøgningen beregnes efter de gamle DE-beregninger.
  Justeringer i UVISA moniteringssystemet
  Der er foretaget opdateringer i visiteringsmodulet UVISA for at rette op på mindre uregelmæssigheder. Fx har flere måske oplevet, at skemaerne "sad fast", så man ikke kunne skrive en dato i behandlings-feltet, selvom skemaet var visiteret. Dette problem er nu rettet ved at ændre i den bagvedliggende kode – derfor kan I opleve, at systemet fungerer lidt anderledes end hidtil.
  Mindre rettelser
 • Korrektion af tekster i de automatisk genererede e-mails, som udsendes ved et tryk på enten den gule eller den røde knap.
 • Det er igen muligt at oprette § 17 anmeldelser af ændrede arealer
 • Sagsbehandlere i kommunen kan igen redigere i adviseringsmails fra kommuneadmin.
 • Diverse stavefejl i it-ansøgningssystemet er rettet


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)