Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN
FarmN-beregningerne er ændret for nye ansøgninger. Mere konkret er der justeret på den måde, hvorpå FarmN fordeler husdyrgødning på markerne under beregning af udvaskningen. Tidligere blev husdyrgødningen fordelt efter en optimeringsmodel, der tildelte husdyrgødning til de afgrøder, der havde den bedste udnyttelse. Dette er nu ændret, så husdyrgødningen fordeles jævnt ud over alle marker. Den nye fordelingsmodel vil blive benyttet for alle skemaer, der indsendes efter den 10. juli 2009.
Standardsædskifter
Standardsædskifter er opdateret til hhv. 10 og 14 % efterafgrøder. Det vil sige, at alle ansøgninger nu beregnes efter de opdaterede sædskifter. Undtaget er de ansøgninger, hvor kommunen vælger at anvende de gamle DE-beregninger. Disse ansøgninger vil fortsat blive beregnet efter de gamle standardsædskifter.
Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning
Der er foretaget en ændring i FarmN’s interne simulering og dermed fordeling af gødningstyperne ’afgasset biomasse’ og ’forarbejdet husdyrgødning’. Ændringen betyder, at FarmN beregningerne i de sager, hvor der indgår en eller begge af disse gødningstyper, kan ændre sig en smule, så udvaskningen mindskes. Det er ikke muligt at komme med præcise tal for ændringen, der både afhænger af mængden af afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning samt af de øvrige gødningstyper, der er anvendt i ansøgningen.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/05/09)

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)