Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 - udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Opdatering af nitratklassekortværk
I forbindelse med de faglige opdateringer af it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. sker der også en opdatering af nitratklassekortværket.

Nitratklasserne er centrale for kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug i medfør af husdyrgodkendelsesloven. Opdateringen skal rette en regnefejl i opgørelsen af kvælstofreduktionspotentiale, som ligger til grund for identifikationen af nitratklasserne. DMU har opdaget regnefejlen efter den seneste opdatering af nitratklassekortværket i oktober 2008.

Regnefejlen bevirker, at det beregnede kvælstofreduktionspotentiale fra rodzone til vandområde i nogle oplande får en forkert reduktionsprocent. Derfor skal der foretages ændringer i nitratklassekortværket, så regnefejlen bliver rettet.

Det er vigtigt at bemærke, at kommunens afgørelser om husdyrgodkendelser skal baseres på den nyeste version af nitratklassekortværket (efter opdateringen). Ansøgninger, der er ved at blive behandlet i kommunen, skal derfor genberegnes og eventuelt tilpasses, såfremt de berøres af ændringerne.

Miljøstyrelsen orienterer kommunerne om, hvilke kommuner, der direkte berøres af ændringerne i nitratklassekortværket. Miljøstyrelsen anmoder de berørte kommuner om at informere alle ansøgere, der har sendt en ansøgning ind, som nu skal genberegnes og eventuelt justeres.

Nitratklassekortværket samt kortlægningen af kvælstofreduktionspotentialet og oplande til Natura 2000 oplande, som ligger til grund for identifikationen af nitratklasserne, vil blive lagt på Miljøportalens hjemmeside www.miljoeportal.dk .


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)
Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)