Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 3 udsendt den 4. juni 2009

Nyhedsbrev

Praksisnotat om Miljøklagenævnsafgørelser
Miljøklagenævnet har i de forløbne måneder foretaget afgørelser i en række påklagede husdyrsager. Med henblik på at formidle indholdet af disse afgørelser har Miljøstyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet et såkaldt praksisnotat, hvori vi beskriver indholdet og essensen af de mere principielle afgørelser.
Som bilag til dette praksisnotat har vi desuden udarbejdet et notat, hvor vi giver konkrete anvisninger på, hvordan I vurderer, hvorvidt et projekt i sig selv eller i kumulation med andre projekter og planer vil kunne give en væsentlig påvirkning af et Natura 2000 område, og hvornår der i givet fald skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af området.
Læs her udkast til praksisnotat , bilag og DMU-appendiks om DMUs vurdering af usikkerheder ved tærskelværdier for ammoniakfølsom natur
I er velkomne til inden den 11. juni 2009 at fremsende jeres kommentarer til
praksisnotatet og bilaget til:


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 3 (04/06/09)

Workshops for nye sagsbehandlere i Viborg og Odense

Mød rejseholdene og BAT-sekretariatet

Rejseholdene ruller ud og BAT-sekretariatet

Dialogmøder i Vejen, Viborg og Korsør

Meddelelser fra IT-administrator