Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Nyhedsbrev

Visitation – Sådan gør du
Vi har bestræbt os på at designe de nye visitationsknapper i UVISA sådan, at det forhåbentligt bliver relativt nemt styre den nye visitationsproces.
Når I har gennemgået ansøgningen (jf. visitationsvejledningen) og beslutter, at en ansøgning er fuldstændig, trykker I på den grønne ”Fuldstændig” knap.
Vigtigt: Første gang, der trykkes på enten den grønne ” Fuldstændig ” knap eller den gule ”Betinget” knap genereres automatisk dags dato i visiteringsdatofeltet. Frem til 1. august 2009 kan I ændre denne dato efterfølgende ved selv at indtaste en ny dato i visiteringsdatofeltet.
Hvis der manuelt indtastes en dato i visiteringsfeltet, og der herefter trykkes ”Gem”, uden der har været trykket på en af visiteringsknapperne, vil ansøgningen blive visiteret som fuldstændig, men ansøger og sagsbehandler vil ikke modtage meddelelse herom. Derfor anbefales det, at I som hovedregel benytter visiteringsknapperne ved visitering af alle ikke-visiterede ansøgninger.
Hvis I efter at have gennemgået ansøgningen beslutter, at en ansøgning er visiteret som betinget af yderligere oplysninger, skal I trykke på den gule knap med navnet ” Betinget ”. Syv kalenderdage efter et tryk på den gule knap optælles der ikke længere sagsbehandlingsdage. Efter udløbet af fristen for supplerende oplysninger kan I tage beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal erklæres som fuldstædig (den grønne knap), eller der skal gives afslag (den røde knap).
Vigtigt: Ved tryk på den gule ”Betinget” knap vil datoen i første omgang blive sat til dags dato, men eftersom knappen samtidig returnerer ansøgningen til ansøger, kan I ikke redigere i dette felt. Redigeringsmuligheden åbnes først igen, når ansøger genindsender ansøgningen. Herefter er det muligt at ændre visiteringsdatoen.
Hvis ansøgningen er åbenlys mangelfuld eller I efter udløbet af fristen for supplering af oplysninger beslutter at give afslag trykkes på den røde ” Ufuldstændig ” knap. Den røde ”Ufuldstændig” knap vil returnere ansøgningen til ansøger, indsætte dags dato i visitering, men vil samtidig indsætte dags dato ”I behandling” - feltet, samt i ”afgørelses” feltet. Et returneret skema vil herefter kunne ses af ansøger, men ansøgningen vil som noget nyt være låst for redigering, og kan heller ikke genindsendes.
Til orientering vil der på et senere tidspunkt blive oprettet en kopifunktion, så ansøger på baggrund af afviste ansøgninger kan oprette et nyt skema, der er udfyldt på forhånd med data fra det afviste skema, men bliver betragtet som et helt nyt i forhold til beregningsgrundlag.
Visitation af eksisterende ansøgninger
Alle indsendte sager som ikke er visiteret på nuværende tidspunkt og alle sager, som indsendes frem til og med 10. juli 2009 skal ifølge husdyraftalen være visiteret inden 1. august 2009. (Herefter skal sager altid visiteres inden 21 dage fra indsendelsen). Visitationen af disse sager gøres ved at følge ovenstående procedure.
Indsendte ansøgninger der allerede er visiteret
For de indsendte ansøgninger, som I allerede har visiteret, skal I manuelt indføje den dato I reelt foretog visiteringen.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 2 (07/05/09)


UVISA – Nyt moniteringssystem for behandling af ansøgninger

Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende

Den nye visning af status for sagsbehandling

I behandling - nye knapper til sagsbehandling

Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen

Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid

Læs hele nyhedsbrev nr. 2 i pdf