Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Nyhedsbrev

Den nye visning af status for sagsbehandling
Når du vælger et skema på listen vises status for sagsbehandling, der er placeret over handlingsknapperne.
Skærmbilledet ”Sagsbehandlingsstatus” fremgår nedenfor af figur 2 og 3 (se pdf-udg).
Yderst til venstre under ”indsendt” er indsendelsesdatoen for alle ansøgninger automatisk genereret. Herefter kommer feltet ”visiteret”, hvor datoen som udgangspunkt generes automatisk ved tryk på visiteringsknapperne. Frem til 1. august 2009 er det også muligt at indtaste visiteringsdatoen manuelt i dette felt. Når I starter behandlingen af en sag, indtaster I denne dato i feltet ”I behandling”.
Feltet ”Supplerende oplysninger” er en drop-down-menu, der fremover automatisk vil registrere datoer for, hvornår ansøgningerne er returneret til ansøger med henblik på indhentning af yderligere oplysninger og dato for genindsendelse.
Når sagen er afgjort indtastes dags dato i feltet ”afgjort”.
I højre side af skærmbilledet vises en lille oversigt over det totale antal sagsbehandlingsdage. Det er kun sagsbehandlingsdagene efter visitationen, der indgår i opgørelsen af afgørelsestider (jf. ”Husdyraftalen” mellem KL og regeringen). Med andre ord er det visitationsdatoen, der sætter stopuret for afgørelsestiden i gang. Da ansøgningen i eksemplet ikke er visiteret, står der ” 4” ud for feltet ”Inden visitation”. Det betyder, at der er gået 4 dage, siden ansøger sendte ansøgningen ind.
Drop-down-menuen i ”Supplerende oplysninger” rummer desuden en flere række funktioner.
Figur 4 (se pdf-udg.) viser, hvordan returnering af et ansøgningsskema genererer en dato (her 7. maj 2009) med et foranstillet tal (her 1.). Dette er den dato ansøgningen er returneret for første gang. Datoen nedenunder (uden foranstillet tal) er den dato, ansøger har genindsendt skemaet. Ansøgningen er i eksemplet returneret og genindsendt samme dag.
Der findes i drop-down-menuen under ”Supplerende oplysninger” desuden tre forskellige gule ikoner, der viser hvilken knap kommunen har benyttet til at sende skemaet tilbage til ansøger. Gult ikon med et B betyder Betinget visiteret, gult ikon med et S betyder Supplerende oplysninger, og et gult ikon med et R betyder at ansøgningen er stillet i bero.
Registreringer under ”Supplerende oplysninger” danner grundlag for, at UVISA kan beregne den reelle sagsbehandlingstid, ved at trække det antal dage fra, som ansøgningen har været returneret til ansøger. Det skal dog understreges, at de første 7 kalenderdage ansøgningen er returneret ikke trækkes fra sagsbehandlingen (jf. ”Husdyraftalen”).
Da IT-systemet ikke tidligere har registeret datoen for, hvornår ansøgningerne har været sendt tilbage til ansøger og genindsendt, vil listen med supplerende oplysninger først fra dags dato begynde at registrere disse hændelser.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 2 (07/05/09)


UVISA – Nyt moniteringssystem for behandling af ansøgninger

Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende

Visitation – Sådan gør du

I behandling - nye knapper til sagsbehandling

Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen

Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid

Læs hele nyhedsbrev nr. 2 i pdf