Status for brug af de nye anmeldeordninger

Med de nye anmeldeordninger er det blevet muligt at opføre gyllebeholdere og ensilagepladser, skifte dyretype, gennemføre bygningsmæssige ændringer som følge af dyrevelfærdskrav samt udnytte staldkapaciteten uden krav om tilladelse eller godkendelse, men blot ved en anmeldelse. Anmeldeordningerne er indført med henblik på at forenkle bestemmelserne for så vidt angår ændringer på husdyrbrug uden væsentlig miljømæssig betydning. Det er forventningen, at anmeldeordningerne i et vist omfang kan erstatte sager om godkendelse.

For at få en status for brug af anmeldeordningerne, har Miljøstyrelsen i samarbejde med KL lavet en rundspørge til 42 kommuner i perioden ultimo august/primo september 2011. Resultatet fremgår af tabel 1. Det fremgår, at der i de adspurgte kommuner er indsendt i alt ca. 480 an-meldelser, og at ca. 95 % af de afgjorte anmeldelser er afgjort indenfor tidsfristen på 2 måneder (én måned for anmeldeordningen, ”fulde stalde”, § 19 f). I alt er ca. 70 % af de indsendte anmeldelser afgjort. Kommunerne modtager flest anmeldelser om ”skift i dyretype”, § 19 d, (33 %) og ”udvidelse pga. dyrevelfærd”, § 19 c, (27 %). Det bemærkes, at der er meget stor spredning i antallet af indsendte anmeldelser i de adspurgte kommuner.

Antal indkomne
§ 19-anmeldelser
(i alt)

a

(ensilage)

b

(gødningsop)

c

(velfærd)

d

(skift i dyretype)

f

(fulde stalde)

Antal afgjorte

Antal afgjorte indenfor tidsfristen

476

63

56

130

159

59

344

325