Ændringer i helpdesk og hotline 3. oktober 2011

Telefonnummeret til hotline ændres til 72 54 44 44 .

I de seneste fem måneder har hovedformålet med helpdesken og hotlinen været besvarelse af spørgsmål om hjemviste sager, men besvarelse af spørgsmål om anmeldeordningerne har også været højt prioriteret pga. deres aktualitet. Fremover vil vi løbende tilpasse prioriteringen efter hvilke emner, der er mest aktuelle, og hvor behovet for at få besvaret spørgsmål er størst i kommunerne.

Telefontider til hotline
Mandag kl. 10-14
Torsdag kl. 10–14
Hvad kan man spørge hotline og helpdesk om?
Du kan stille spørgsmål til husdyrhelpdesken om fortolkningen af miljøregler om husdyrbrug. Helpdesken er især rettet mod spørgsmål om husdyrgodkendelsesloven og -bekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen og pelsdyrbekendtgørelsen.
Hvornår kan man forvente svar fra husdyrhelpdesken?
Ikke alle spørgsmål kan forventes besvaret, da Miljøstyrelsen prioriterer en generel vejledningsindsats frem for besvarelse af spørgsmål, der er tæt knyttet til behandling af konkrete sager i kommunerne.

Der har tidligere været en svartid på maksimalt 30 dage, men der var tale om en særlig indsats under husdyraftale 1, hvor aftaleperioden er afsluttet. Vi har desværre et teknisk problem med vores kvitteringsmail, hvor der stadig står at svartiden er højst 30 dage. Vi forsøger at få problemet løst snarest muligt.

Prioritering af spørgsmål til husdyrhelpdesken
Besvarelse af spørgsmål til helpdesken prioriteres efter et overordnet mål om ’mest nytte til flest kommuner’.

Generelt prioriteres spørgsmål af en vis kompleksitet, og hvor besvarel-sen vurderes at være af principiel karakter og til gavn for flest muligt i kommunerne. Prioriteringen tilpasses løbende efter hvilke emner, der er mest aktuelle, og hvor behovet for at få besvaret spørgsmål er størst i kommunerne.

Svar fra helpdesken er af vejledende karakter
Miljøstyrelsens svar på spørgsmål til husdyrhelpdesken er af vejledende og principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunernes konkrete sagsbehandling.

Miljøstyrelsens svar gives på et generelt niveau og alene på baggrund af de oplysninger, som angives i spørgsmålet. Ved behandling af konkrete og fuldt oplyste sager, kan der være forhold, der taler for, at sagen behandles anderledes, end hvad der kan udledes af svaret fra helpdesken.

Svar offentliggøres samtidig med at spørgeren får svar
Når svaret er givet, offentliggøres det i sin helhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvis spørgsmål og svar vurderes at have almen relevans.

Spørgsmål om husdyrgodkendelse.dk
Vi anbefaler, at man fortsat bruger mailadressen til spørgsmål om IT-systemet på www.husdyrgodkendelse.dk . Man kan godt stille spørgsmål om IT-systemet gennem husdyrhelpdesken, særlig hvis det drejer sig om en kombination af teknikken i IT-systemet og reglerne, men så må der regnes med betydelig længere svartid.

Formålet med helpdesk og hotline
Husdyrhelpdesk og hotline er oprettet til brug for sagsbehandlere fra kommunerne. Landbrugsrådgivere skal som udgangspunkt henvende sig til Videncentret for Landbrug (se Miljøstyrelsens servicemål). Vi vælger dog i nogle tilfælde at besvare spørgsmål som landbrugsrådgivere har stillet i husdyrhelpdesken, hvis spørgsmålet er principielt eller af stor aktualitet, og en besvarelse vil være til fordel for mange andre, som så kan læse spørgsmål og svar på Miljøstyrelsens hjemmeside.