Reviderede resuméer over undersøgt miljøteknologi

Til brug ved høringerne af de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg i gyllesystemer, blev der udarbejdet en række husdyrspecifikke resuméer, som beskrev de undersøgte teknikker og teknologier, samt i tabelform opgjorde den samlede miljøeffekt og økonomi ved en række kombinationer af teknikker og teknologier. Disse resuméer er nu revideret, således at de bemærkninger til effekter og økonomi, som indkom i høringsfasen, og som medførte ændringer i teknologibladene, er indarbejdet.
Gå til reviderede resuméer
1) Klik på nedenstående link
2) Nederst på siden finder du de vejledende BAT-standardvilkår
3) Klik på dyretype for at komme til det relevante resumé
BAT-Standardvilkår