Ændring i vejledende BAT-emissionsgrænseværdi

De vejledende emissionsgrænseværdier for slagtesvin blev offentliggjort i juli 2010. Den vejledende emissionsgrænseværdi for fosfor var ved offentliggørelsen fastlagt med udgangspunkt i et udkast til et teknologiblad om fosfor til slagtesvin, som var baseret på de vejledende normer for foderets indhold af fosfor gældende i 2009.

I foråret 2010 blev de vejledende minimumsnormer for foderets indhold af fordøjeligt fosfor og total-fosfor til slagtesvin således revideret på baggrund af nye forsøg, hvorved minimums-normerne blev øget med 0,1 g pr FE, ligesom der regnes med lidt lavere fosforfordøjelighed for vegetabilske proteinkilder, når der er høj dosis fytase. Justeringen betyder i praksis, at totalfosforindholdet typisk vil stige 0,3 g pr FE i foder til slagtesvin, når man skal overholde de nye normer med de nye fordøjeligheder.
Videncenter for Svineproduktion har på den baggrund udarbejdet et nyt Teknologiblad om fosfor til slagtesvin, som beskriver miljøeffekt og økonomi ved fire niveauer af fosforindhold i foderet .
Miljøstyrelsen har med udgangspunkt i dette Teknologiblad revideret de vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor, således at niveauet kan opnås på alle husdyrbrug med produktion af slagtesvin uden væsentlige meromkostninger.
Du finder de reviderede vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor i dokumentet:
BAT-emissionsgrænseværdier for slagtesvin § 11 og § 12 (pdf)
Emissionsgrænseværdien for fosfor opnåelig ved anvendelse af BAT for husdyrbrug med produktion af slagtesvin i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12 fastlægges herefter til følgende:
Husdyrgødningen ab lager må maksimalt have et indhold af fosfor der medfører en fosfortilførsel på 28,7 kg fosfor pr. hektar ved udbringningen af husdyrgødning fra 1,4 dyreenheder (slagtesvin) på ansøgers samlede, godkendte areal. Dette svarer til 20,5 kg P/DE ab lager.