Om problemer med Husdyrgodkendelse.dk

Som nævnt i forrige nyhedsbrev har der her i opstartsfasen været en række vanskeligheder med at få alle dele af systemet til at fungere hensigtsmæssigt. Problemerne har knyttet sig til tre forhold: Beregnings-/visningsfejl, manglende visninger, og systemhastighed.

Kommunemødet

Bl.a. disse tre problemstillinger blev drøftet igennem på et møde som Miljøstyrelsen og KL holdt med række kommuner om Husdyrgodkendelse.dk den 1. juni 2011.

På mødet redegjorde Miljøstyrelsen for omfanget og årsagen til de beregnings-/visningsfejl , der hidtil var konstateret. Fejlene omfatter i dag, som det fremgår af forsiden af Husdyrgodkendelse.dk, fejl vedrørende visse skemaers lugtkonklusion og problemet med at få gennemført FarmN-beregningen.

Vedrørende manglende visninger af oplysninger så fremhævede kommunerne, at det var en stor mangel, man ikke kan se ansøgers vægt- og foderkorrektioner med mindre at man lavede en kopi af ansøgningen. Miljøstyrelsen var enig i, at det var en mangel ved systemet og at etableringen af de pågældende visninger stod meget højt oppe på prioriteringslisten i forhold til kommende systemrettelser. Kommunerne var endvidere utilfredse med, at fanebladet funktioner ikke var tilgængelig under fiktive sager. Miljøstyrelsen vil i det lys snarest muligt åbne for funktions-, sagsbehandler og kommunikationsfanerne på fiktive sager.

I forhold til systemhastigheden var der enighed om, at nitratberegningerne i det eksterne FarmN-system kørte langsomt. Miljøstyrelsen svarede, at man inden for kort tid vil forbedre ”kø”-funktionen for beregningerne i FarmN. Den store omkodning af FarmN-beregningerne er desuden i fuld gang og ventes implementeret og idriftsat når testningen heraf er tilendebragt. I forhold til de øvrige dele af systemet bemærkede kommunerne, at der også opleves problemer med hastigheden. Miljøstyrelsen er i færd med at klarlægge omfanget af dette og undersøger i den forbindelse årsagerne til, hvorfor systemet af og til smider brugerne af.

Der var endvidere generel enighed om, at systemet med ovenstående in mente kan anvendes til behandling af ansøgninger, men at problemerne har medført, og stadig medfører besværligheder for kommunerne, og dermed også har konsekvenser for antallet af afgjorte sager. Først når ovenstående er rettet, vil der være en effektiviseringsgevinst i forhold til det gamle system.

Afslutningsvis blev det besluttet at øge inddragelsen af brugergruppen ved fremtidig afprøvning af systemet.

Konsulentmødet

Miljøstyrelsen har også den 8. juni 2011 afholdt et møde med Videncentret for Landbrug og miljø-cheferne fra landbrugsrådgivningscentrene om problemerne med Husdyrgodkendelse.dk.

Konklusionen fra dette møde med konsulenterne var at Miljøstyrelsen i højere grad skal fokusere på at kommunikere om status for rettelser og ændringer af systemet, og være bedre til at fortælle om hvad der er rettet, og hvordan det påvirker beregningerne. Et andet fokuspunkt var at bemandingen af IT-systemets helpdesk burde prioriteres, så man hurtigere kan få svar på spørgsmål om systemets brug og funktioner, og også få hjælp til at forstå, hvis beregningsresultaterne ser forkerte ud.

Miljøstyrelsen overvejer i den forbindelse, hvordan der kan tilføres ekstra ressourcer til systemets help-desk og hvorledes man konkret kan forbedre informationen om systemets virkemåde og fejl.

Plan for videre rettelse af fejl og videreudvikling af systemet

Miljøstyrelsen opererer med nedenstående plan for fejlretning og videreudvikling af Husdyrgodkendelse.dk. Det skal i den forbindelse understreges, at planen revideres løbende, og såfremt der opdages nye fejl, vil rettelsen heraf gå forud for udviklingspunkterne.
På kort sigt (uge 24):

 • Fejl i lugtkonklusion rettes
 • Fanebladene ”Funktioner”, ”Sagsbehandling” og ”Kommunikation” gøres tilgængelige i fiktive sager på kommunesiden. Betyder at kommuner får adgang til FarmN, geometri, pdf og bilagsfiler mv.

På lidt længere sigt (ca. uge 26):

 • Køfunktion til FarmN beregninger
 • Tabeller med visning af detaljer på produktioner (ændrede vægtgrænser, fodring mv.)
 • Ekstra tabel på lugtsiden med detaljer på staldafsnit

Efter sommerferien igangsættes udvikling af:

 • Overgang til NemID login
 • Implementering af ny FarmN beregningsservice
 • Implementering værktøj til at administrere systemets beregningsgrundlag og normtal.
 • Nyt kortmodul
 • Diverse anmeldeordninger, digitalisering af § 10 og tillægsgodkendelser

Ting der aktuelt undersøges (boblerne):

 • Systemets kopifunktion - Belaster formentligt systemet så der kan opstå problemer med f.eks. visning af almindelige sider.
 • Langsommelighed i visning af sider (især gødningssiden, naturlinier og arealsiden). Nogle ting kan optimeres, andre kan skyldes kopifunktionen.