Tilskud til behandling af hjemviste sager

Husdyraftale 2 betyder, at der vil blive udbetalt et ekstra tilskud til kommunerne til behandlingen af hjemviste sager. Tilskuddet er aktivitetsafhængigt, det vil sige, at udbetalingen afhænger af det antal hjemviste sager, der afgøres i kommunerne.

Størrelse af tilskuddet
Der er afsat 5 mio. kr. til tilskud, og støttesatsen er på 15.000 kr. pr. hjemvist sag.

Periode
Hjemviste sager afgjort den 1. marts 2011 eller herefter og modtaget i Miljøstyrelsen inden 1. marts 2012 , kan modtage tilskud. Støtteperioden varer indtil midlerne udløber eller indtil 1. marts 2012.

Typer af sager
Hjemviste sager vedrørende en miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er afgjort på ny af kommunen, kan få støtte. Det vil sige, at både afslag og godkendelser tæller med. Sager, hvor ansøgeren ikke ønsker sagen behandlet på ny efter hjemvisningen, tæller ikke med.

Rækkefølge
Tilskud udbetales efter »først til mølle« princippet. Rækkefølgen af de indsendte sager opgøres på baggrund af modtagelsestidspunkt i Miljøstyrelsen. Hvis sager modtaget på samme tidspunkt i Miljøstyrelsen tilsammen overskrider tilskudsrammen, deles det resterende beløb, der aktuelt er tilbage på tilskudsrammen, mellem disse sager.

Anmodning om tilskud
Kommunen indsender en anmodning om tilskud til Miljøstyrelsen på e-mail: Kun anmodninger på mail accepteres.

I mailen oplyses kommune og kontaktoplysninger, samt EAN-nr. og eventuel ændring af kontonummer til udbetaling (anvisningsoplysninger), sagens navn, hvornår sagen er blevet hjemvist og referencer, samt ansøgers kontaktoplysninger, afgørelsesdato, og afgørelsens udfald ( Skema til oplysninger til anmodning om tilskud - hjemviste sager )
Mailen vedlægges afgørelsesbrevet med dato , samt en henvisning til skemanummer på husdyrgodkendelse.dk. Skulle afgørelsen ikke ligge på husdyrgodkendelse.dk, kan selve afgørelsen undtagelsesvis vedhæftes mailen med anmodning om tilskud (større filer kan uploades til Miljøstyrelsens ftp-server efter nærmere aftale).

Svar og udbetaling
Miljøstyrelsen sender en mail til kommunen, når vi har vurderet dokumentationen og opretter tilsagnet i vores system. Vi udbetaler tilskuddet 2 gange, den 1/9 2011 og den 1/3 2012, og på det tidspunkt sender vi et udbetalingsbrev til kommunen.

Udbetaling vil finde sted til det kontonummer i kommunen, der blev brugt til udbetaling af tilskud efter den aktivitetsbaserede tilskudspulje under den første Husdyraftale. Såfremt kontonummeret ønskes ændret, skal dette angives tydeligt i anmodningen om udbetaling af tilskud.