Status for det nye sagsbehandlermodul og beregningsmotoren i husdyrgodkendelse.dk

De startvanskeligheder som Miljøstyrelsens nye IT-system til kommunerne har oplevet bliver nu rettet. De fejl, det drejer sig om, er ikke alvorlige grundlæggende fejl, men vil kunne rettes inden for et overskueligt tidsrum.

De startvanskeligheder som Miljøstyrelsens nye IT-system til kommunerne har oplevet bliver nu rettet. De fejl, det drejer sig om, er ikke alvorlige grundlæggende fejl, men vil kunne rettes inden for et overskueligt tidsrum.

Den 26. april 2011 idriftsatte Miljøstyrelsen et helt nyt sagsbehandlingsmodul for kommunerne samtidigt med, at hele beregningsmotoren i det omfattende beregningsmodul blev udskiftet med en helt ny omkodet version. Det nye system giver ansøger og myndighed en helt ny systematisk måde at køre myndighedsbehandlingen på.

Rettelse af beregningstekniske fejl og udfasning af regneark
Omkodningen og idriftsættelsen af den nye beregningsmotor har betydet, at alle de omfattende beregninger i de eksisterende 6.700 ansøgninger har skullet konverteres til den nye beregningsmotor. Samtidigt er der rettet en del beregningstekniske fejl i de underliggende formler, hvilket betyder, at beregningsresultaterne i de ”gamle” ansøgninger kan være forskellige fra beregningerne i det nye system.

Klik her for at få en oversigt over de beregningstekniske rettelser, der er rettet med den nye beregningsmotor

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at kommunerne jf. gældende forvaltningspraksis principielt set bør tage udgangspunkt i de nye beregningsresultater for alle ansøgninger under behandling frem til afgørelsestidspunktet. Rettelserne af de beregningstekniske fejl i formlerne betyder, at beregningerne i den ”gamle” regnearksmotor ikke kan anvendes mere.

Grunden til at beregningsmotoren er blevet skiftet ud fra den tidligere regneark-motor til en ny såkaldt hard-kodet motor er, at beregningerne i den nye motor i udgangspunktet kører langt hurtigere end regneark-motoren, samtidigt med at en lang række af de nye visninger og faciliteter i systemet ikke ville kunnet have ladet sig gøre med det gamle regneark. Dog er den del af beregningerne, der involverer beregningen af nitratudvaskning gennem det eksterne FarmN-system, ikke omkodet endnu. Derfor har mange brugere oplevet, at når det gælder de dele af systemet, der omfatter nitratberegninger, så kører systemet stadig noget langsommeligt. Omkodningen af FarmN-beregningerne er imidlertid i fuld gang og ventes implementeret og idriftsat når aftestningen heraf er tilendebragt. Dertil kommer, at vi inden for kort tid vil forbedre ”kø”-funktionen for beregningerne i FarmN.

Rettelser af fejl i beregningsmotoren
Der har op til konverteringen af ansøgningerne været iværksat en omfattende og professionel aftestning af både beregningsmotoren og det nye sagsbehandlingsmodul med deltagelse af erfarne landbrugskonsulenter og kommunale sagsbehandlere. På trods heraf har der efter idriftsættelsen været konstateret en række fejl i beregningerne fra den nye beregningsmotor. Fejlene er løbende blevet indmeldt af brugerne på , hvorefter Miljøstyrelsen i samarbejde med Videncenter for Landbrug hurtigst muligt søger at verificere de enkelte fejl. Umiddelbart herefter sættes IT-leverandøren i gang med at identificere fejlkilden og rette denne.

Der er naturligvis indsat ekstra ressourcer til hurtigst muligt at verificere og rette og brugerne bliver direkte inde i IT-ansøgningssystemet hele tiden løbende informeret om status for alle verificerede fejl. Det skal siges, at hovedparten af de indmeldte fejl ikke skyldes egentlige beregningsmæssige fejl, men er en følge af de beregningstekniske rettelser, der er foretaget i formlerne.

Af konkrete fejl, der indtil videre er konstateret skal det fremhæves, at der umiddelbart efter idriftsættelsen blev konstateret en større generel fejl i beregningerne. Kilden til denne generelle fejl er efterfølgende identificeret og rettet. Der er herefter verificeret en række mindre fejl i beregninger og visninger af forskellige dyretyper og emissioner, hvilket der bliver informeret løbende om i systemet.

Det samlede billede
Samlet set er det overordnede billede, at der ikke er alvorlige, grundlæggende fejl ved beregningsmotoren. Dog er der stadig en række beklagelige startvanskeligheder, som teknikerne arbejder på højtryk med at rette.

I forhold til kommunernes nye sagsbehandlingsmodul er der indtil videre ikke konstateret fejl i de nye funktionaliteter, der bl.a. omfatter et nyt kommunikationsmodul og en vurderings- og vilkårsbank, der hjælper kommunen videre med konkrete forslag til vurderings- og vilkårstekster. Kommunerne kan derfor godt arbejde videre med de mange øvrige dele af godkendelsens vurderinger og vilkår, der ikke involverer de fejlbehæftede beregninger.