Ny lovgivning

Ændring af husdyrgodkendelsesloven
Lovforslaget om ændring af husdyrgodkendelsesloven (L 12) blev vedtaget med ikrafttrædelse den 15. marts 2011. Lovændringen kan ses på retsinformation.dk. Læs mere om baggrunden for lovændringen på Folketingets hjemmeside , bl.a. lovbemærkningerne.

Anmeldeordninger
Gennem en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 10. april 2011, er det blevet muligt at anmelde forskellige typer af byggerier og ændringer på husdyrbrug, uden at det udløser krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Bekendtgørelsen indeholder 5 nye anmeldeordninger for henholdsvis opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer, opbevaringsanlæg til husdyrgødning, udvidelser af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, skift i dyretype i eksisterende staldanlæg samt udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter lovens §§ 10, 11 eller 12.

Vejledning om de nye regler
Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale om de nye regler, om bl.a. anmeldeordninger og ændret beskyttelsesniveau for ammoniak. Indtil videre er der udarbejdet udkast til vejledning om udvalgte dele af de nye regler. Udkastene er nu i høring hos de faste høringsparter, herunder KL og Landbrug & Fødevarer. Det er hensigten, at wiki-husdyrvejledningen suppleres med nye afsnit om anmeldeordningerne i mere samlet form, og at vejledning om de øvrige ændringer indføjes i wiki-husdyrvejledningens nuværende afsnit.

Læs høringsudkastene her

Høringsbrev
Bilag 1 - Oversigt over anmeldeordninger
Bilag 2 - Lugtemission ved skift i dyretype
Bilag 3 - Nye kvælstofnormer
Bilag 4 - Det mest kritiske naturpunkt
Bilag 5 - Kvælstoffjernelse ved afgræsning
Bilag 6 - Frist for udnyttelse af miljøgodkendelse