Nedfældningskrav

Undtagelser, dispensation og godkendte alternativer til nedfældning
Fra den 1. januar 2011 har alle husdyrbrug i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skullet nedfælde gylle på arealer med fodergræs og sort jord (som er arealer, hvor der endnu ikke er etableret en afgrøde). Nedfældningskravet er en del af aftalen om husdyrgodkendelsesloven fra 2006, om begrænsning af ammoniakafsætning på beskyttede naturtyper fra danske husdyrbrug.
Justering af nedfældningskravet
Der er i februar 2011 fortaget en justering af nedfældningskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dette indebærer, at økologiske landbrug delvist undtages fra nedfældningskravet, således at økologiske græsarealer og sort jord i perioden fra 1. februar til 1. maj ikke er underlagt krav om nedfældning. Undtagelsen gælder frem til den 1. maj 2014.
Mulighed for at anvende anden udbringningsteknologi
Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen omfatter yderligere muligheden for at anvende anden udbringningsteknologi med samme miljøeffekt som nedfældning. Teknologien skal dog være optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste for at kunne anvendes som alternativ.  I øjeblikket er to produkter optaget på teknologilisten og dermed anerkendt som muligt alternativ til nedfældning på græs. De to produkter er:
- Slangeudlægning af staldforsuret gylle med Infarms NH4+ anlæg
- Forsuring ved udbringning med Biocovers SyreN anlæg
Det understreges, at tilsætning af syre til gyllen på anden vis end de ovennævnte produkter ikke accepteres som alternativ til nedfældning. Udlægning af forsuret gylle er endvidere underlagt et afstandskrav på 200 meter til byzone, da forsuring ikke reducerer lugtgener ved udbringning.
Ingen godkendte alternativer til nedfældning på sort jord
Der er endnu ingen godkendte alternativer til nedfældning på sort jord. Økologiske landbrug kan desuden ikke anvende forsuring, da det efter økologireglerne ikke er tilladt at tilsætte syre i gylle.
Dispensation for fodergræsarealer
Udover undtagelsen af økologiske brug, har Miljøministeren desuden meddelt dispensation for nedfældningskravet på alle fodergræsarealer indtil 1. maj i 2011. Således kan der slangeudlægges gylle på alle græsarealer frem til da. Nedfældningskravet er dog stadigt fastholdt på sort jord.
Dispensationen for nedfældningskravet er givet efter anmodning fra Landbrug og Fødevarer, der har påpeget at ekstraordinært mange fodergræsarealer er medtaget som følge af en exceptionel hård vinter. Ligeledes påpeger Landbrug og Fødevarer, at der i indeværende år er behov for at udbygge forsurings- og opbevaringskapacitet for husdyrgødningen, så nedfældningskravet kan honoreres fra 1. maj, hvor dispensationen udløber.