Projekter om udviklingen i dyretrykket og identifikation af vandområder

I husdyrvejledningen har Miljøstyrelsen fastlagt et afskæringskriterium for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevande. Miljøstyrelsen er i forlængelse heraf i gang med et projekt, der vil gøre det lettere for kommunerne at bruge afskæringskriteriet.

I husdyrvejledningen har Miljøstyrelsen fastlagt et afskæringskriterium for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevande. Miljøstyrelsen er i forlængelse heraf i gang med et projekt, der vil gøre det lettere for kommunerne at bruge afskæringskriteriet.

Som et grundlag for vurdering af ændringer i nitratudvaskningen, jf. afskæringskriteriets pkt. 1, gennemføres et projekt, der kan vise udviklingen i husdyrtrykket fordelt på de oplande, der ligger til grund for vandplanlægningen i medfør af miljømålsloven.

Systemet forventes som minimum opdateret en gang årligt, umiddelbart efter at indberetningen er foretaget til de landsdækkende dataindsamlinger, cirka omkring 1. juni.

Resultaterne af projektet forventes at være klar til brug i februar 2011.