Afgørelser fra Miljøklagenævnet som berører afskæringskriteriet for nitrat til overfladevand

Præcisering af afskæringskriteriet for nitrat til overfladevand efter afgørelser fra Miljøklagenævnet

Af Miljøstyrelsens vejledende notat af 24. juni 2010 om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven (der er indarbejdet i Miljøstyrelsens digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug) fremgår bl.a. følgende afskæringskriterium:

”Pkt. 1A: Dyretrykket i det aktuelle opland må ikke have været stigende siden 1. januar 2007,”

I forbindelse med Miljøklagenævnets behandling af en konkret sag har By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen afgivet en fælles udtalelse af 10. september 2010 til Miljøklagenævnet, som bl.a. indeholder følgende afsnit om forståelsen af afskæringskriteriet i punkt 1A:

”… hvis der på tidspunktet for afgørelsen konstateres en stigning i husdyrtrykket (set i forhold til det laveste husdyrtryk registreret siden 2007) i det opland til et Natura 2000-område, hvori det aktuelle husdyrbrug indgår, kan der alene af denne grund som udgangspunkt ikke meddeles godkendelse.”

Det vejledende notat om afskæringskriterier for nitrat til overfladevande og det citerede afsnit fra styrelsernes udtalelse er efterfølgende blevet nævnt i en række afgørelser fra Miljøklagenævnet.

Styrelserne er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at indholdet af parentesen i det citerede afsnit fra styrelsernes udtalelse til Miljøklagenævnet ikke er korrekt. I parentesen burde i stedet have stået: ”set i
forhold til husdyrtrykket registreret i 2007”, hvilket er konsekvensrettet i den digitale vejlednings afsnit om nitrat – overfladevand. Vi beklager, at vi ikke har været opmærksomme på dette før.

Hvis den citerede formulering fra høringsbrevet bruges ordret som definition af, hvornår dyretrykket har været stigende i et opland, vil der principielt aldrig kunne gives miljøgodkendelse til en udvidelse, idet husdyrtrykket
altid vil være lavere lige før der meddeles godkendelse til det ansøgte.