Ny afgørelse fra Miljøklagenævnet om BAT- og habitatvurderinger

Miljøklagenævnet har den 3. november 2010 truffet en principiel afgørelse om BAT- og habitatvurderinger i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug.

Miljøklagenævnet har den 3. november 2010 truffet en principiel afgørelse om BAT- og habitatvurderinger i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug. Afgørelsen stadfæster, at kommunerne i godkendelser skal anvende de metoder, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledning om henholdsvis vurdering af nitrat til overfladevand og BAT.

I forhold til vurdering af nitrat til overfladevande stadfæster nævnet således, at kommunerne skal tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens nye vejledning om den konkrete vurdering af nitrat til overfladevand.
Miljøklagenævnet skriver således i afgørelsen: ”at sagen må hjemvises til fornyet behandling i Varde Kommune i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning – herunder, at der til brug for sagens behandling indhentes konkrete data for udviklingen af dyretrykket i oplandet til Grådyb.”

Den nye vejledning blev udsendt den 24. juni 2010, og rummer det såkaldte afskæringskriterium for udvaskning af nitrat til overfladevande. Kriteriet anvendes til at vurdere, om en ansøgning til et husdyrbrug kan medføre skade på vandområderne som følge af nitratudvaskningen fra bruget. Det er en vurdering, som kræves efter habitatbekendtgørelsen, så der er sikkerhed for, at der ikke godkendes husdyrbrug, der hindrer muligheden for at opnå en gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områderne.

I forhold til BAT-vurderingerne stadfæster nævnet, at kommunerne skal tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår, som for kvægenes og slagtesvinenes vedkommende blev udsendt den 13. juli 2010.

Et centralt omdrejningspunkt i Miljøstyrelsens metode til fastsættelse af BAT-standardvilkår er i den forbindelse bl.a., at kommunen skal tage udgangspunkt i, at emissionsniveauet for BAT-vilkår fastsættes for hele anlægget. Nævnet præciserer således i afgørelsen, at emissionsniveauet skal beregnes for det samlede anlæg og ikke, som det har kunnet tolkes af tidligere afgørelser, for de enkelte dele af anlægget.

Den vejledende metode til vurdering af nitrat til overfladevand og de bagvedliggende metoder til fastsættelse vilkår om BAT er integreret i Miljøstyrelsens nye digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug, der blev udsendt i høring 8. juli 2010. Miljøstyrelsen er i færd med at tilrette vejledningen på baggrund af de bemærkninger, der er kommet til vejledningen under sommerens høring heraf. Den tilrettede digitale vejledning vil blive udsendt i december 2010.

Læs den principielle afgørelse fra Miljøklagenævnet af 3.november 2010

Læs den digitale vejlednings afsnit om nitrat og BAT-vudering af ammoniak.