Opdatering af §7 og NFI-kort

Kortværkene over Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-kort) og de ammoniakfølsomme § 7 områder der afkaster bufferzoner er efterhånden af ældre dato, og stemmer ikke længere altid overens med den nyeste viden der er at finde i Miljøportalen.

Men for at undgå unødig pres på systemets beregningsmotorer, vil der ikke blive foretaget opdateringer af kortværket i det nuværende IT-ansøgningssystem. Dette skyldes, at en opdatering af kortværkene vil resultere i at mange brugere og sagsbehandlere skal foretage mange genberegninger, og dermed skabe et massivt pres på systemets beregningsmotor. I stedet vil de nye kortværk være tilgængelige i den nye udgave af husdyrgodkendelse.dk når den lanceres.

Men selv om kortværkene i husdyrgodkendelse.dk ikke er opdaterede med seneste viden, er det stadig muligt at lave ansøgninger og godkendelser der er beregnet efter nyeste viden.

NFI-kortet

I forbindelse med grundvandskortlægningen er der lagt et nyt tema på Danmarks Arealinformation, indeholdende seneste viden om nitratfølsomme indvindingsområder. Dette kortværk er forskelligt fra det kortværk der ligger i husdyrgodkendelse.dk. Ligeledes er der i forbindelse med kommunernes kortlægning af § 3 områder også sket ændringer i det kortværk der danner grundlag for udpegningen af de nitratfølsomme § 7 områder der afkaster bufferzoner.

Dette betyder, at man i forbindelse med ansøgning og sagsbehandling af miljøgodkendelser af husdyrbrug skal undersøge, om de arealer og områder, der indgår i en ansøgning, ligger i et område, hvor der nu er ny viden i forhold til kortværkene i husdyrgodkendelse.dk.

I forhold til NFI-kortet, gøres dette gøres nemmest ved at anvende Danmarks Arealinformation (www.kort.arealinfo.dk), hvor begge korttemaer er tilgængelige under menupunktet Grundvand.

Ligger arealerne der indgår i en ansøgning helt uden for begge temaer eller er der sammenfald mellem de to kortværk skal man ikke foretage sig yderligere.

Ligger arealerne udenfor temaet "Nitratfølsomme indvindingsområder" men indenfor Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden" skal man som ansøger manuelt redigere i de pågældende marker til at være beliggende i Grundvandsområder (se billede). Er det nødvendigt at redigere i arealerne, men ansøgningen ligger hos kommunen, skal ansøgningen returneres for at ansøger (eller ansøgers konsulent) kan foretage redigeringen af arealerne.

Proceduren er den samme hvis arealerne ligger udenfor ”Nitratfølsomme indvindingsområder – Seneste viden” men indenfor temaet ”Nitratfølsomt indvindingsområde”. Her skal arealerne manuelt redigeres til at ligge i ”Ikke Grundvand” i IT-ansøgningssystemet.

 

§ 7 kortet

Med hensyn til kortværket over ammoniakfølsom natur kan der også være uoverensstemmelser mellem de kort der findes i husdyrgodkendelse.dk og det kort der er at finde på Miljøportalen. Som med NFI-kortet skal man også her tage hensyn til nyeste viden, dvs. findes der et nyt § 7 område i Miljøportalens kortværk, som ikke findes i kortet på husdyrgodkendelse.dk, er det Miljøportalens kortværk der gælder, og ansøgningen skal behandles herefter.

Kortværket der indeholder den nyeste viden om § 7 områder kan findes som "Beskyttede naturtyper der afkaster ammoniak-bufferzoner" på Danmarks Arealinformation (www.kort.arealinfo.dk) under menupunktet Landbrug.

Er der opdaterede eller ændrede § 7 områder i nærheden af det anlæg der ansøges om, skal ansøger gå ind i husdyrgodkendelse.dk og indsætte et manuelt ammoniakdepositionspunkt på kortet i husdyrgodkendelse.dk der hvor det nye § 7 område befinder sig, og IT-ansøgningssystemet vil herefter beregne ammoniakdepositionen i det punkt.