Status for godkendelsesarbejdet i 1. halvår af 2010

Status for 1. halvår af 2010 viser som det fremgår af Figur 1 en markant stigende tendens i 2. kvartal for antallet af afsluttede sager.

Figur 1

Stigningen i antallet af afsluttede sager pr. måned betyder, at kommunerne som det fremgår af Figur 2 nu igen er begyndt reelt at nedbringe sagspuklen, der målt på antallet af sager nu er på samme niveau som præcis for 2 år siden i juni 2008.

Figur 2

Der forventes imidlertid i 3. kvartal en kraftig stigning i antallet af afgørelser, idet den kommunale tilskudspulje har deadline pr. 1. oktober 2010.

Stigning i overskridelser af sagsbehandlingsfristerne

Når det gælder de aftalte sagsbehandlingsfrister på henholdsvis 9 og 6 måneder viser tallene for begge frister betydelige overskridelser. I forhold til opgørelsen i maj 2010 er der sket en stigning fra 30% til 42% af alle godkendelsessager overskrider 9 måneders fristen. Dertil kommer, at 54% af § 11 og § 16 godkendelserne overskrider 6 måneders grænsen.

Som det fremgår af kommuneoversigten, der ligger som bilag til dette nyhedsbrev, er der markante forskelle kommunerne imellem i forhold til overskridelserne af sagsbehandlingsfristerne. Der er endvidere lidt overraskende en relativ lav korrelation mellem lave afgørelsesprocenter og større overskridelser procentvise af sagsbehandlingsfristerne.