Nye faglige afklaringer

Der er i den netop udsendte digitale vejledning i miljøgodkendelse af husdyrbrug indarbejdet nye faglige afklaringer. Der er tale om afklaringer, som tidligere typisk ville være blevet udsendt som FAQ’er. De nye faglige afklaringer nævnt nedenfor omhandler ændringer, der vil kunne foretages uden tilladelses- eller godkendelsespligt efter husdyrgodkendelsesloven, og dermed kunne betragtes som såkaldte bagateller.

De nye faglige afklaringer handler om:

  • ændringer pga. nye lovkrav om dyrevelfærd
  • anskaffelse af hobbydyr og
  • afgræssende dyr
  • afprøvning nye miljøteknologier
  • vurdering af aftalearealer når der er flere husdyrbrug på bedriften

Ændringer pga. nye lovkrav om dyrevelfærd

Udgangspunktet er, at ændringer pga. nye lovkrav om dyrevelfærd alene kan ske uden godkendelsespligt, hvis ændringen foretages indenfor de bestående bygningsmæssige rammer og udelukkende ved udskiftning af inventar.

Normalt vil nye dyrevelfærdskrav indebære øget pladskrav. Da en ændring alene vil kunne betragtes som en bagatel, hvis den holdes inden for de bygningsmæssige rammer kan der være tale om, at der skal ske en samtidig reduktion af dyreholdet.

Anskaffelse af hobbydyr

Anskaffelse af hobbydyr vil ikke være godkendelsespligtigt, når der helt indlysende ikke på nogen måde vil være tale om flere gener eller øget forurening som følge heraf. En anskaffelse af fx 1-2 heste vil på sigt dog teoretisk betyde, at den øvrige husdyrproduktion skal reduceres marginalt svarende til de anskaffede hobbydyr. Dette vil dog på store husdyrbrug næppe kunne registreres i forhold til de øvrige produktionsudsving fra år til år. Der vil dog være tilfælde, hvor anskaffelse af hobbydyr vil kunne medføre flere gener og derfor ikke vil kunne betragtes som en bagatel. Der opfordres til, at der i forbindelse med en godkendelse tages højde for, at der efter godkendelsen er mulighed for anskaffelse af hobbydyr.

Afgræssende dyr

Afgræsning af arealer uden tilskudsfodring i afgræsningsperioden vil kunne accepteres hos tredjemand uden krav om en miljømæssig vurdering, selv om arealerne fx er udpeget som nitratfølsomt område, nitratklasse eller fosforklasse 1-3. Kommunen vil i så fald fastsætte vilkår i miljøgodkendelsen om, at i det omfang, dyr afgræsses hos tredjemand uden for de arealer, som er miljøvurderet i forbindelse med miljøgodkendelsen, må der normalt ikke ske fodring.

Afprøvning nye miljøteknologier

Det er vigtigt at de virkemidler, som anvendes til at opfylde godkendelsens miljøkrav, både har en dokumenteret miljøeffekt og er driftsstabile. Da det er svært at fastslå både miljøeffekt og driftsstabilitet af nye teknologier, der ikke er afprøvet på husdyrbrug i praksis, er gennemførelse af sådanne tests også et krav, for at teknologi kan optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste. For at kunne gennemføre sådanne test er det derfor også vigtigt, at kommunerne giver mulighed for aftestning af ny miljøteknologi på husdyrbrug i praksis. Miljøstyrelsen har i Vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug givet en samlet fremstilling af regelkomplekset.

Vurdering af aftalearealer når der er flere husdyrbrug på bedriften

Hvis det godkendelsespligtige husdyrbrug ligger på en bedrift bestående af flere husdyrbrug, hvorfra der overføres husdyrgødning til forskellige aftalearealer, skal kommunen som udgangspunkt vurdere alle aftalearealer, der er knyttet til bedriften (CVR-nummeret).

Hvis ansøger undtagelsesvis ikke ønsker, at samtlige aftalearealer skal indgå i kommunens vurdering, skal ansøger gøre rede for, at aftalearealer, der indgår i ansøgningen, kun får overført husdyrgødning fra det godkendelsespligtige husdyrbrug og ikke fra andre husdyrbrug under bedriften. Ansøger kan gøre dette ved, at om at udarbejde en CVR-redegørelse til kommunen, hvori der gøres rede for, hvorledes oplysningerne i gødningsregnskaberne skal fordeles mellem de forskellige aftalearealer, som er tilknyttet bedriften. Kommunen bør herefter stille vilkår om, at ansøger udarbejder en årlig redegørelse herom i forbindelse med udarbejdelsen af gødningsregnskabet.