Vejledende notat om konkret vurdering af nitratudvaskning til overfladevande

Miljøstyrelsen har udarbejdet et vejledende notat om den konkrete vurdering af nitratudvaskning til overfladevande. Notatet er et led i opfølgningen på husdyraftalen , hvor det aftaltes, der skulle udarbejdes vejledning til kommunerne om konkrete habitatvurderinger.
Notatet tager særligt udgangspunkt i to af husdyrgodkendelseslovens forudsætninger:

  • at husdyrtrykket samlet set ikke stiger,
  • at lovens nitratklasser skærper de generelle krav afhængig af vandområdets sårbarhed og jordens kvælstofreduktionskapacitet, så godkendelser samlet set bidrager til at mindske nitratudvaskningen.

Notatet tager også udgangspunkt i en analyse, som DMU har foretaget for Miljøstyrelsen, hvor det er undersøgt, hvornår der i praksis kan registreres en ændring i vandområdets tilstand, der med eksisterende målemetoder kan påvises. (Analysen er under udgivelse som DMU Faglig Rapport nr. 787)

På den baggrund er der i notatet opstillet afskæringskriterier for, hvornår nitratudvaskningen fra et husdyrbrugs­projekt ikke vil være til skade for et internationalt naturbeskyttelsesområde eller beskyttede arter.

Notatet giver også nogle eksempler på, hvorledes en ansøgning kan vurderes med udgangspunkt i de opstillede afskæringskriterier.

Notatet ligger i tråd med en række Miljøklagenævnsafgørelser, som indskærper kravene til den konkrete vurdering på dette punkt, og dermed en hjælp til kommunalbestyrelserne til, hvorledes en ansøgning vurderes i overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen. Notatet kan også bruges til den konkrete vurdering af en ansøgning i forhold til særlige regionale og/eller lokale beskyttelsesinteresser.

Læs det Vejledende notat om afskæringskriterier med tilhørende bilag . Notatet vil også indgå i den samlede vejledning, som Miljøstyrelsen påtænker at sende i høring primo juli.