Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 - 01/05/2009

På billedet ses der køer der står på en bakketop, med himlen som baggrund.
Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)

Nye toner på husdyrområdet
I forbindelse med den nye husdyraftale mellem KL og regeringen, der skal give kommunerne bedre arbejdsbetingelser for miljøgodkendelser af husdyrbrug, vil vi med dette nyhedsbrev markere en frisk start. Det er vores målsætning, at I fremover hurtigere skal have adgang til seneste nyt om administration af husdyrloven samt IT-ansøgningssystemet. Derfor vil vi bruge dette nyhedsbrev og hjemmesiden www.mst.dk/landbrug til at informere jer direkte om nye tiltag på husdyrområdet, der er relevante for jeres arbejde.

Bedre rammer for husdyrgodkendelse
Den nye aftale mellem KL og miljøministeren indebærer en markant forbedring af jeres rammer for at behandle den store pukkel af ansøgninger godkendelse af husdyrbrug. Læs hele artiklen

Ny visitationsprocedure for ansøgninger
Husdyraftalen indebærer, at kommunerne senest fra 1. august 2009 skal visitere alle nye ansøgninger om husdyrgodkendelser inden for 21 kalenderdage. Allerede indsendte ansøgninger skal ifølge aftalen være visiteret inden denne dato. For at lette kommunernes arbejde med at visitere ansøgninger, har vi lavet en vejledning og udviklet en tjekliste, som visitationen bør gennemføres efter. Læs hele artiklen

UVISA – Nyt obligatorisk moniteringssystem for behandling af ansøgninger
I næste uge vil vi på Husdyrgodkendelse.dk uploade et nyt moniteringssystem, der skal følge alle indsendte ansøgninger fra start til slut. Systemet gør det muligt for både kommune og ansøger at se hvor i sagsbehandlingsprocessen en ansøgning befinder sig. Læs hele artiklen

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen
Fra maj 2009 kan kommunerne få hjælp til at løse "husdyropgaven" fra et nyt rejsehold bestående af proceskonsulenter fra KL og medarbejdere fra Miljøstyrelsen med særlig viden om husdyrloven. Læs hele artiklen

Kurser for dig, der arbejder med husdyrgodkendelser
KL og Miljøstyrelsen planlægger at afholde et kursus for nye sagsbehandlere i kommunerne med henblik på at give dem en grundlæggende introduktion til arbejdet med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Læs hele artiklen

Ny help desk for kommunerne
For at kunne vejlede bedst muligt i, hvordan I skal fortolke reglerne om godkendelse af husdyrbrug, har vi opgraderet vores enhed med en help desk funktion, der kan besvare spørgsmål om husdyrloven. Læs hele artiklen

Standardvilkår for BAT
Et led i husdyraftalen er som noget helt nyt, at Miljøstyrelsen i løbet af 2009 og 2010 vil udarbejde 20 sæt af BAT-standardvilkår, som vejledning til kommunerne. Formålet er at aflaste kommunerne og mindske forskelle i deres sagsbehandling af godkendelserne gennem udvikling af standardiserede vilkår om BAT. Læs hele artiklen

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk
IT-ansøgningssystemets beregningsmoduler og kortgrundlag vil blive udviklet yderligere for at forbedre rammerne for den kommunale sagsbehandling og robustheden i systemet. Læs hele artiklen

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009
Den 20. april 2009 udstedte miljøministeren en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, der i store træk indebærer, at metoderne i den supplerende vejledning fra dec. 2007 om lokale miljø- og naturvilkår blev gjort bindende. Læs hele artiklen

Bilag til Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)
Bilag 1 Invitation til dialogmøderne
Bilag 2 De nye BAT-blade og oversigten over kommende BAT-blade
Bilag 3 Den nye bekendtgørelse , miljøministerens brev til kommunerne om indholdet i bekendtgørelsen samt to notater fra Miljøstyrelsen om uddybning af indholdet i bekendtgørelsen og de konkrete afskæringskriterier