Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Standardvilkår for BAT

Et led i husdyraftalen er som noget helt nyt, at Miljøstyrelsen i løbet af 2009 og 2010 vil udarbejde 20 sæt af BAT-standardvilkår, som vejledning til kommunerne. Formålet er at aflaste kommunerne og mindske forskelle i deres sagsbehandling af godkendelserne gennem udvikling af standardiserede vilkår om BAT.

Det er meningen, at alle relevante produktionsgrene skal være dækket af vejledende BAT standardvilkår inden udgangen af 2010, således, at kommunerne ikke skal bruge tid på at overveje særlige BAT-vilkår. Forudsætningen for arbejdet er i den forbindelse, at niveauet for kravene skærpes i forhold til mindste fællesnævner, og at krav altid vil kunne skærpes ud fra lokale miljø- og naturforhold.

Arbejdet skal udmunde i forslag til fastsættelse af godkendelseskrav for bedste tilgængelige teknik, herunder bindende emissions-, indretnings-/drifts- og kontrolvilkår om foder, staldindretning, lager og udbringning. Vilkårene skal fokusere på alle relevante emissioner herunder lugt, ammoniak, nitrat, fosfor, støj og andre gener. Energi- og vandforbrug skal i fornødent omfang inddrages.

Som baggrund for de enkelte standardvilkårssæt vil der blive lavet rapporter, der indeholder:

  • Afklaring af teknologi
    Relevante teknologier til reduktion af lugt og næringsstofemission beskrives i forhold til effekt, omkostninger og økonomi.
  • Vurdering
    På baggrund af de tekniske og driftsøkonomiske afklaringer af de enkelte teknologier foretages en samlet teknisk/miljømæssig/velfærdsøkonomisk vurdering af de pågældende teknologier mhp. at afklare BAT for anlæg og udbringning.
  • Konklusion
    De konkrete vilkår for de valgte BAT-teknikker på eksisterende og nye anlæg.

De nye opdaterede BAT-blade vil udgøre det primære faglige grundlag for de 20 sæt af BAT-standardvilkår. Vi sendte det første parti af BAT-blade i høring i den 25. marts 2009 og vi påregner at udgive dem i endelig version i næste uge.

Du kan altid følge med i udviklingen på BAT-området på http://www.mst.dk/Landbrug/BAT

Klik også her for indholdet og baggrund for de nye BAT-blade og se her oversigten over kommende BAT-blade

Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)

Bedre rammer for husdyrgodkendelser

Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Ny helpdesk for kommunerne

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)