Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Nyhedsbrev

Ny visitationsprocedure for ansøgninger
Husdyraftalen indebærer, at kommunerne senest fra 1. august 2009 skal visitere alle nye ansøgninger om husdyrgodkendelser inden for 21 kalenderdage. Allerede indsendte ansøgninger skal ifølge aftalen være visiteret inden denne dato.

Formålet med visitationen er, at kommunen får overblik over, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig klar til sagsbehandling, eller om der mangler centrale oplysninger, der skal indhentes fra ansøger, før sagsbehandlingen kan begynde. Visitationen består altså alene i at tjekke, at der er de oplysninger, der skal være. Det tjekkes derimod ikke, hvorvidt oplysningerne og beregningerne er korrekte.

Visitationen markerer desuden, at stopuret for optællingen af sagsbehandlingsdage sættes i gang.

For at lette jeres arbejde med at visitere ansøgninger, har vi udviklet en tjekliste, som visitationen bør gennemføres efter. Tjeklisten er kronologisk bygget op på samme måde som ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Visitationen kan derfor gennemføres ved at sammenligne ansøgning og tjekliste punkt for punkt.

Visitationsproceduren kan have tre mulige udfald:

  • Ansøgning visiteres som fuldstændig
  • Ansøgning visiteres som betinget af supplerende oplysninger
  • Ansøgning visiteres som åbenbart mangelfuld

NB! Såfremt kommunen ikke kan nå at visitere en ansøgning inden 21 dage, får ansøgningen efter 1. august 2009 automatisk status som ”fuldstændig” og dermed klar til sagsbehandling.

Ansøgningen visiteres som fuldstændig
Hvis ansøgningen indeholder alle de nødvendige oplysninger i henhold til tjeklisten, kan den betegnes som fuldstændig og dermed klar til at blive behandlet.
Ansøgningen visiteres som betinget af supplerende oplysninger
Hvis visitationen afslører, at der mangler oplysninger, der er nødvendige for at påbegynde sagsbehandlingen, og det vurderes, at ansøger relativt hurtigt kan fremskaffe de manglende oplysninger, sættes sagen på hold. Kommunen skal nu kontakte ansøgeren og anmode ham/hende om at indsende de supplerende oplysninger inden for en rimelig tidsfrist (fx tre uger).

Kommunen har pligt til at informere ansøgeren om, hvordan han/hun kan fremskaffe de manglende oplysninger

Såfremt ansøger ikke indsender de manglende oplysninger indenfor tidsfristen, kan kommunen enten vælge at rykke ansøger for oplysningerne eller beslutte at afvise ansøgningen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen give ansøgeren en begrundelse for afslaget samt informere om klagemuligheder.

Ansøgning visiteres som åbenbart mangelfuld
Hvis visitationen viser, at ansøgningen er meget mangelfuld, kan sagsbehandleren beslutte at afvise ansøgningen uden først at anmode ansøger om at indsende de manglende oplysninger. En ansøgning kan vurderes som meget mangelfuld, hvis centrale beskrivelser af sagen er udeladt fx placering af væsentlige driftsbygninger.

Kommunen skal være opmærksom på, at en afgørelse om at afvise en ansøgning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ansøger har derfor krav på en begrundelse for afslaget samt information om klagemuligheder.

www.mst.dk/landbrug/husdyraftale/visitation  kan du læse hele vores vejledning i visitation, som vi har udarbejdet i nært samarbejde med en række kommuner og Kammeradvokaten. Vejledningen indeholder ud over en tjekliste, vejledning om konkrete procedurer og konkrete forslag til breve til ansøgere.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)

Bedre rammer for husdyrgodkendelser

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Ny helpdesk for kommunerne

Standardvilkår for BAT

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)