Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009
Med virkning fra den 20. april 2009 har miljøministeren udstedt en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, der indebærer, at metoderne i den supplerende vejledning fra dec. 2007 om lokale miljø- og naturvilkår blev gjort bindende.

Godkendelsesbekendtgørelsen fastlægger, hvordan kommunen skal stille skærpede vilkår, der rækker ud over beskyttelsesniveauerne, der er fastlagt i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det vil sige i de særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for at sikre, at der ikke vil ske skade på et internationalt naturbeskyttelsesområde, eller hvor kommunen vil imødegå væsentlige miljøpåvirkninger på særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Læs her miljøministerens brev til kommunerne om indholdet i bekendtgørelsen og to notater fra Miljøstyrelsen om uddybning af indholdet i bekendtgørelsen og de konkrete afskæringskriterier .

Læs også den nye bekendtgørelse i hele dens udstrækning.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)

Bedre rammer for husdyrgodkendelser

Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Ny helpdesk for kommunerne

Standardvilkår for BAT

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)