Korte nyheder nr. 9

11. oktober 2010

Status for kommunernes sager pr. 1. oktober 2010

Med en flot slutspurt i september er det nu lykkedes kommunerne at bringe sagspuklen set på landsplan ned på 0. Det vil sige, at antallet af sager er nede under de 800 sager, som indgår i den almindelige løbende sagsomsætning. Forudsætningen for at overholde sagsbehandlingsfristerne på 9 og 6 måneder er nu til stede.

Fordelingen på kommuneniveau fremgår af denne Kommuneoversigt af 1. okt 2010 . Tallene i figurerne og kommuneoversigten er alle baseret på udtræk fra UVISA-systemet af 1. oktober 2010. Læs endvidere miljøministerens pressemeddelelse herom.

Nyt om det nye sagsbehandlingssystem

Miljøstyrelsen har i den forgangne uge været rundt i landet for at holde dialogmøder med konsulenter og kommunale sagsbehandlere. Om end den nye udgave af husdyrgodkendelse.dk stadig er under udvikling, tog de ca. 450 fremmødte på de 3 dialogmøder godt imod det nye system, og kom allerede under møderne med forslag til ændringer og forbedringer.

Disse forbedringer er alle registreret, og de vil indgå i overvejelserne om hvilke ting der ”skal være med” når systemet skal i drift, men vil ellers indgå i det overvejelser der skal foretages når systemet går over i vedligeholdelsesfasen, dvs. efter systemet er sat i drift.

Miljøstyrelsen vil her gerne benytte sig af lejligheden til at takke de mange fremmødte for gode input og kommentarer til det nye system.

Hvornår kommer systemet i drift?

Da den gamle version af husdyrgodkendelse.dk stadig er fuldt funktionsdygtig, og da der skal være den fornødne tid til at lave de sidste tilretninger af den nye udgave inden idriftsættelse, er det besluttet at systemet ikke går i drift før 1. januar 2011. Blandt andet på baggrund af denne udsættelse har vi ligeledes besluttet at udsætte denne uges planlagte workshops om systemet – de såkaldte ” Eksperimentarier for sagsbehandlermodulet”.

Dette skal ses i lyset af at der også inden for kort tid skal indarbejdes nye ammoniakberegningsmetoder og nye normtal i det nye system, og det vil kræve unødig meget tid at idriftsætte store ændringer af systemet med få ugers mellemrum.

Prøv demoudgaven

Som nævnt på møderne ligger der en nu en offentligt tilgængelig demoversion af den nye udgave af husdyrgodkendelse.dk på uddannelse.husdyrgodkendelse.dk (linket er ikke aktivt længere) . Her har kommuner og konsulenter mulighed for at afprøve systemets funktioner inden det går endelig i drift, ligesom det er muligt at afholde kurser og foretage opdateringer og fejlretninger inden endelig idriftsættelse. Vi vil endnu en gang opfordre jer til at gå ind og prøve demoudgaven både for at teste systemet i alle hjørnerne og for at I kan vænne jer til systemet inden den endelige idriftsættelse.

Hvordan indmelder man forslag til det nye system?

Der er nu oprettet en ny e-mailadresse som i bedes benytte ved henvendelser om det nye sagsbehandlersystem. Adressen er som kan benyttes hvis man har forslag til forbedringer til systemet.

Har man forslag til forbedringer flere forskellige steder i systemet, vil vi af hensyn til organiseringen af forslagene gerne have dem ind hver for sig i flere forskellige mails, hvor man skriver et forslag pr. mail.

Da det nye system er en demoudgave der jævnligt opdateres, kan der forekomme driftsforstyrrelser mv. Man skal være opmærksom på at disse driftsforstyrrelser ikke vil blive annonceret på forhånd, og det ikke er nødvendigt at indrapportere dem til Miljøstyrelsen.