Korte nyheder nr. 8

28. september 2010

Muligheder for via gulvtyper at begrænse ammoniaktab fra malkekvægsstalde

I efteråret 2009 nedsatte miljøministeren en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen og Dansk Kvæg. Arbejdsgruppens mål var at udarbejde et notat, som præciserer mulighederne for at anvende forskellige tekniske løsninger, herunder gulvløsninger, til at opfylde kravet om forureningsbekæmpelse ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) i forbindelse med miljøgodkendelser af kvægbrug.

Resultatet offentliggøres hermed i dette notat om kvæggulve , der beskriver kort en række gulvløsninger, som på baggrund af normtal vurderes at have et ammoniaktab på ca. 4 %. Der er således ikke tale om vurderinger på baggrund af nye målinger eller forsøgsarbejde, men alene anvendt kendte emissionskoefficienter fra af de enkelte gulve og teknologier

Endvidere beskriver notatet, hvorledes ændringer af gulvløsning behandles i eksisterende ansøgninger og meddelte miljøgodkendelser, samt om emissionsniveauet kan overføres til andre produktionstyper.

Fremover påtænker Miljøstyrelsen at standardisere dokumentationen for teknologiers og herunder staldsystemers miljøeffekt gennem det standardiseringsarbejde, der foregår under den nye verifikationsordning VERA . Du kan læse mere herom i vedlagte notat om organisering af arbejdet med VERA og normtalsarbejdet .

Allerseneste nyt om tilskuddet til husdyrgodkendelser

I forhold til indsendelsen af dokumentationen for afgørelser vil vi anmode om, at I både af praktiske og miljømæssige hensyn ikke indsender dokumentationen i papirform. Denne bedes indsendt som scannede elektroniske dokumenter evt. brændt på en CD/DVD.